Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5 (0), varav 54 procent (0) avsåg försäljning till koncernföretag. Inköp från koncernföretag uppgick till 0 (0).