Not 17 Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
 Mkr 2013 2012
Avsättningar till pensioner –27 0
Andra avsättningar 4 1
Totalt –23 1