Not 16 Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder fördelade per kategori
2013-12-31 Lånefordringar och kundfordringar Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Finansiella tillgångar      
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 33   33
Kundfordringar 1   1
Övriga fordringar 25   25
Summa finansiella tillgångar 59   59
       
Finansiella skulder      
Obligationslån   5 000 5 000
Långfristiga skulder till kreditinstitut   971 971
Långfristiga skulder till koncernföretag   3 000 3 000
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   2 286 2 286
Leverantörsskulder   0 0
Skulder till koncernföretag   1 929 1 929
Övriga kortfristiga skulder   78 78
Summa finansiella skulder   13 264 13 264
       
Redovisat värde motsvarar verkligt värde för alla finansiella tillgångar och skulder förutom för obligationslån där verkligt värde uppgår till 5 073.
2012-12-31 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen   Lånefordringar och kundfordringar   Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde 
Finansiella tillgångar            
Långfristiga fordringar hos koncernföretag -   754     754
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag -   3     3
Kortfristiga placeringar1) 1 155   -     1 155
Kassa och bank -   139     139
Summa finansiella tillgångar 1 155   896     2 051
             
Finansiella skulder            
Leverantörsskulder          8 8
Skulder till koncernföretag         102 102
Övriga kortfristiga skulder         8 8
Summa finansiella skulder         118 118
             
1) 162 Mkr av de kortfristiga placeringarna är värderade enligt nivå 2, resterande enligt nivå 1 i hierarkin för verkligt värde.