Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 Mkr 2013 2012
Ställda säkerheter    
Pantförskrivna kapitalförsäkringar 27 27
Totalt 27 27
     
Eventualförpliktelser    
Borgen till förmån för dotterföretag 94 248
Totalt 94 248