Not 14 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år från balansdagen uppgår till:
Mkr 2013 2012
Obligationslån 5 000 -
Skulder till kreditinstitut 971 -
Skulder till koncernföretag 3 000 -
Totalt 8 971 -