Not 12 Kortfristiga placeringar

Mkr 2013 2012
Aktier 0 180
Hedgefonder 0 239
Räntebärande värdepapper 0 684
Bokfört värde 0 1 103