Not 11 Periodiseringsposter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
Mkr 2013 2012
     
Övriga förutbetalda kostnader 5 0
Övriga upplupna intäkter 0 18
Totalt 5 18
     
     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 2012
     
Upplupna löner, semesterlöner och sociala avgifter 4 4
Upplupna räntekostnader 40 -
Övriga upplupna kostnader 0 9
Totalt 44 13