Kassaflödesanalys

(MSEK) Not 2013 2012
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   –78 –66
Erhållen utdelning   800 817
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 –23 1
Betald inkomstskatt   2 –5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   701 747
       
Förändring av rörelsekapital      
Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)   –64 6
Kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)   –4 88
Kassaflöde från den löpande verksamheten   633 841
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar   0 –22
Förvärv av ICA AB   –20 000 -
Investeringar i dotterföretag   –230 -
Försäljning av verksamheter   0 0
Förändringar av kortfristiga placeringar   1 183 –379
Återbetalning av långfristig fordran koncernföretag   0 124
Lämnade lån till koncernföretag   –160 -
Erhållen ränta   10 22
Netto av koncernbidrag   –27 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   –19 224 –255
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån   31 561 -
Amortering lån   –17 701 -
Utbetalad utdelning   - –491
Betald ränta   –425 -
Nyemission   5 017 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   18 452 –491
       
Årets kassaflöde   –139 95
Likvida medel vid årets början   139 44
Likvida medel vid årets slut   0 139