Förändringar i eget kapital

  Bundet eget kapital     Fritt eget kapital  
Mkr Aktiekapital Reservfond   Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2012-01-01 402 2 772     2 408 460 6 042
               
Föregående års resultat         460 –460 0
               
Utdelning         –491   –491
               
Incitamentsprogram         2   2
               
Årets totalresultat           790 790
               
Utgående eget kapital 2012-12-31 402 2 772     2 379 790 6 343
               
               
Ingående eget kapital 2013-01-01 402 2 772   0 2 379 790 6 343
               
Föregående års resultat         790 –790 0
               
Incitamentsprogram         5   5
               
Nyemission 101     4 916     5 017
               
Årets totalresultat           5 781 5 781
               
Utgående eget kapital 2013-12-31 503 2 772   4 916 3 174 5 781 17 146

Aktiekapitalet utgörs per 31 december 2013 av 119 078 903 stamaktier (78 849 544) samt 82 067 892 C-aktier (82 067 892), envar med ett kvotvärde på 2,5 kr per aktie. Samtliga aktieslag har samma röstvärde. Totalt uppgår innehav av egna aktier till 141 655 stamaktier (251 870). Under 2013 genomförde ICA Gruppen en  nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Nyemissionen avsåg 40 229 359 stamaktier. För ytterligare information, se not 19 i koncernen.