Balansräkning

Mkr      
Tillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31
Anläggningstillgångar      
       
Finansiella anläggningstillgångar 16    
Andelar i koncernföretag  9 30 034 1 255
Andelar i joint ventures 9 - 2 960
Uppskjuten skattefordran 8 325 193
Långfristiga fordringar koncernföretag 10 - 754
Långfristiga fordringar   - 27
       
Summa anläggningstillgångar   30 359 5 189
       
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar 16    
Kundfordringar   1 0
Fordringar hos koncernföretag   33 3
Övriga fordringar   20 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 18
Aktuell skattefordran   - 3
    59 24
       
Kortfristiga placeringar 16    
Värdepapper i särskild förvaltning 12 - 1 103
Övriga aktier   - 52
    - 1 155
       
Kassa och bank 16 - 139
       
Summa omsättningstillgångar   59 1 318
       
SUMMA TILLGÅNGAR   30 418 6 507
       
       
 Eget kapital, avsättningar och skulder Not 2013-12-31 2012-12-31
       
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   503 402
Reservfond   2 772 2 772
Fritt eget kapital      
Överkursfond   4 916 -
Balanserad vinst   3 174 2 379
Årets resultat   5 781 790
       
Summa eget kapital   17 146 6 343
       
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner 13 5 32
Övriga avsättningar   3 1
       
Summa avsättningar   8 33
       
Långfristiga skulder 16    
Obligationslån   5 000 -
Skulder till kreditinstitut   971 0
Skulder till koncernföretag   3 000 0
       
Summa långfristiga skulder 14 8 971 0
       
Kortfristiga skulder 16    
Skulder till kreditinstitut   2 286 0
Leverantörsskulder   0 8
Skulder till koncernföretag   1 929 102
Aktuell skatteskuld   - -
Övriga skulder   34 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 44 13
       
Summa kortfristiga skulder   4 293 131
       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   30 418 6 507
       
Ställda säkerheter 15 27 27
Eventualförpliktelser 15 94 248