Rapport över totalresultat, koncernen

Mkr Not 2013 2012
Nettoomsättning 2, 17 77 702 2 726
Kostnad för sålda varor 3, 17 –66 074 –1 494
Bruttoresultat   11 628 1 232
       
Övriga rörelseintäkter 6 191 167
Försäljningskostnader 3 –7 271 –1 147
Administrationskostnader 3, 5 –2 446 –372
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat 14 121 332
Effekter från förvärv av ICA AB 24 8 051 -
Rörelseresultat 2, 4, 5, 7, 8 10 274 212
       
Finansiella intäkter   63 63
Finansiella kostnader   –512 –31
Finansnetto 9 –449 32
       
Resultat före skatt   9 825 244
       
Skatt 10 –379 18
       
ÅRETS RESULTAT   9 446 262
       
Övrigt totalresultat, poster som ej kan överföras till resultatet      
Omvärdering förmånsbestämda pensioner, netto efter skatt   214 -
       
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultatet      
Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt   81 8
Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt   0 –28
Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt   20 –7
Poster överförda till resultatet vid förvärv ICA AB   –259 -
Summa poster som kan överföras till resultatet 10 –158 –27
       
ÅRETS TOTALRESULTAT   9 502 235
       
Årets resultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare   9 439 280
Innehav utan bestämmande inflytande   7 –18
       
Årets totalresultat hänförligt till:       
Moderföretagets aktieägare   9 495 253
Innehav utan bestämmande inflytande   7 –18
       
Resultat per aktie före utspädning, kronor 11    
Stamaktie   49,68 1,65
C-aktie   49,68 1,65