Rapport över kassaflöden, koncernen

Mkr Not 23 2013 2012
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   10 274 212
Effekter från förvärv av ICA AB   –8 051 -
Utdelning från joint ventures   24 815
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   1 403 –281
Betald inkomstskatt   –429 –18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   3 221 728
       
Förändring av rörelsekapital      
Varulager (ökning -/minskning +)   –37 56
Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)   822 –24
Kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)   252 54
ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar   –283 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 975 814
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar   –2 540 –57
Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar   507 -
Utgivande av lån    –8 -
Återbetalning av utgivna lån   11 -
Övriga finansiella anläggningstillgångar (ökning -/minskning +)   1 168 –421
Erhållna räntor och utdelningar   35 42
Investering i joint ventures   –30 -
Förvärv av ICA AB 24 –15 739 -
Försäljning av dotterföretag   11 170
Kassaflöde från investeringsverksamheten   –16 585 –266
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagande av lån   26 775 112
Återbetalning av upptagna lån   –18 112 –95
Erlagda räntor   –477 –31
Utbetalad utdelning   0 –491
Nyemission   5 017 -
Nyemission preferensaktier i dotterföretag   3 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   16 203 –505
       
Årets kassaflöde   3 593 43
Likvida medel vid årets början   291 248
Kursdifferenser i likvida medel   64 0
Likvida medel vid årets slut   3 948 291