Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen

  Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    
Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa  Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
               
Ingående eget kapital 2012-01-01 402 2 778 286 4 990 8 456 157 8 613
               
Effekt byte av redovisningsprincip       662 662   662
               
Eget kapital efter byte av redovisningsprincip 402 2 778 286 5 652 9 118 157 9 275
               
Årets resultat       280 280 –18 262
Övrigt totalresultat     –27   –27 - –27
Årets totalresultat     –27 280 253 –18 235
               
Incitamentsprogram       2 2   2
               
Utdelning       –491 –491   –491
               
Utgående eget kapital 2012-12-31 402 2 778 259 5 443 8 882 139 9 021
               
Ingående eget kapital 2013-01-01 402 2 778 259 5 443 8 882 139 9 021
               
Årets resultat       9 439 9 439 7 9 446
Övrigt totalresultat     –158 214 56 - 56
Årets totalresultat     –158 9 653 9 495 7 9 502
               
Förändring av innehav utan bestämmande inflytande           32 32
               
Incitamentsprogram       5 5   5
               
Nyemission ICA Gruppen AB 101 4 916     5 017   5 017
               
Likvid preferensaktier som innehav utan bestämmande inflytande       –36 –36 3 000 2 964
               
Utgående eget kapital 2013-12-31 503 7 694 101 15 065 23 363 3 178 26 541

Preferensaktier

ICA Gruppen har under 2013 emitterat onoterade preferensaktier i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB. Preferensaktierna har tecknats till lika delar av AMF Pensionsförsäkring AB och If Skadeförsäkring AB. I ICA Gruppen redovisas erhållen likvid för preferensaktier som innehav utan bestämmande inflytande.