Rapport över finansiell ställning, koncernen

Tillgångar      
Mkr Not 2013-12-31 2012-12-31
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar 12    
Goodwill   11 867 574
Varumärken   13 065 935
IT-system   548 27
Övrigt   222 59
    25 702 1 595
       
Materiella anläggningstillgångar 13    
Byggnader och mark   13 838 -
Förvaltningsfastigheter   1 513 -
Förbättringsutgifter på annans fastighet   874 -
Inventarier   2 468 48
Pågående nyanläggningar   553 -
    19 246 48
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i joint ventures och intresseföretag 14 712 6 339
ICA Bankens placeringar 15 1 204 -
ICA Bankens utlåning 15 5 066 -
Övriga finansiella anläggningstillgångar   45 -
Övriga fordringar   8 2
    7 035 6 341
       
Uppskjuten skattefordran 10 369 223
       
Summa anläggningstillgångar   52 352 8 207
       
Omsättningstillgångar      
Varulager 16 4 253 433
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   2 926 100
Skattefordran   15 10
ICA Bankens placeringar 15 50 -
ICA Bankens utlåning 15 2 881 -
Kortfristiga placeringar   1 1 155
Fordringar hos närstående 17 1 -
Övriga fordringar   52 66
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 839 119
    7 765 1 450
       
Likvida medel 23 3 948 291
       
Summa omsättningstillgångar   15 966 2 174
       
Tillgångar tillgängliga för försäljning 18 643 -
       
SUMMA TILLGÅNGAR   68 961 10 381
       
       
Mkr Not 2013-12-31 2012-12-31
Eget kapital och skulder      
       
Eget kapital 19    
Aktiekapital   503 402
Övrigt tillskjutet kapital   7 694 2 778
Reserver   101 259
Balanserat resultat   15 065 5 443
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   23 363 8 882
Innehav utan bestämmande inflytande   3 178 139
       
Summa eget kapital   26 541 9 021
       
Långfristiga skulder      
Avsättningar till pensioner 20 1 862 206
Uppskjuten skatteskuld 10 4 925 212
Obligationslån 21 5 000 -
Övriga räntebärande skulder 21 1 770 186
Övriga avsättningar   47 28
Övriga skulder   8 1
       
Summa långfristiga skulder   13 612 633
       
Kortfristiga skulder      
Räntebärande skulder 21 3 523 61
Leverantörsskulder   9 364 443
Inlåning i ICA Banken 15 10 600 -
Skuld till närstående 17 6 -
Skatteskuld   243 -
Övriga skulder   1 860 105
Avsättningar   250 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 450 118
       
Summa kortfristiga skulder   28 296 727
       
Skulder tillgängliga för försäljning 18 512 -
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   68 961 10 381