Not 9 Finansnetto

 Mkr 2013 2012
Finansiella intäkter    
Utdelningar - 17
Ränteintäkter 35 21
Förändring av verkligt värde finansiella instrument 20 21
Kursdifferenser 8 4
Finansiella intäkter 63 63
     
Finansiella kostnader    
Räntekostnader –512 –21
Kursdifferenser - –6
Övriga finansiella kostnader - –4
Finansiella kostnader –512 –31

ICA Bankens ränteintäkter och räntekostnader redovisas i koncernens nettoomsättning.