Not 7 Leasingavtal

Operationella leasingavtal

ICA Gruppen som leasetagare

Koncernen hyr byggnader och inventarier. Leasingavgifter avtalas över en genomsnittlig leasingperiod på 10 år. Hyrorna förändras i enlighet med de indexklausuler som finns i avtalen. Möjlighet till förlängning av avtalen utöver den innevarande hyresperioden förekommer.

Avtalade leasingkostnader avseende befintliga kontrakt förfaller till betalning enligt nedan:

 Mkr 2013 2012
Årets leasingkostnad 2 853 290
Varav minimileasingavgifter 2 498 290
Varav variabla utgifter 355 0
     
Årets leasingintäkt avseende objekt som vidareuthyrts –1 050 0
     
Framtida avtalade minimileasingavgifter:    
Förfallotidpunkt inom 1 år 3 228 261
Förfallotidpunkt senare än 1 år men inom 5 år 9 143 439
Förfallotidpunkt senare än 5 år 6 011 47
Totalt 18 382 747
     
Framtida minimileasingavgifter att erhålla avseende avtal vilkas leasingobjekt vidareuthyrts 5 374 0

 ICA Gruppen som leasegivare

Koncernen hyr ut byggnader och inventarier. Hyrorna är fasta men även rörliga hyror baserade på omsättningen förekommer. Leasingavgifter avtalas över en genomsnittlig leasingperiod på 10 år. Hyrorna förändras i enlighet med de indexklausuler som finns i avtalen.

Avtalade leasingavgifter avseende befintliga kontrakt förfaller till betalning enligt nedan:

Framtida avtalade minimileasingavgifter: 2013 2012
Förfallotidpunkt inom 1 år 1 741 -
Förfallotidpunkt senare än 1 år men inom 5 år 4 353 -
Förfallotidpunkt senare än 5 år 1 550 -
Totalt 7 644 -
     
Variabla avgifter som ingår i resultatet 640 -