Not 6 Övriga rörelseintäkter

 Mkr 2013 2012
Vinstdelning och aktieutdelning från ICA handlare 191 -
Resultat vid avyttring av dotterföretag - 94
Övrigt - 73
Totalt 191 167