Not 4 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar

Medelantal anställda

Antal anställda är beräknat med utgångspunkt från koncernens mått på normalarbetstid som utgör 1 800 timmar.

  2013 2012
  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Sverige 3 831 3 565 7 396 838 200 1 038
Norge 1 661 1 284 2 944 - - -
Baltiska staterna 5 337 885 6 222 - - -
Finland 72 2 74 72 2 74
Hong Kong 40 34 74 - - -
Totalt 10 941 5 770 16 710 910 202 1 112

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Koncernen 2013 2012
Löner och andra ersättningar 5 133 518
Sociala avgifter 1 280 156
Pensionskostnader 407 51
Totalt 6 820 725
     
Koncernen 2013 2012
Styrelse och verkställande direktör:    
Löner och andra ersättningar 83 36
    - varav rörlig lönedel 10 4
Pensionskostnader 12 11
Övriga anställda 5 445 522
Totalt 5 540 569

Av styrelsemedlemmarna och verkställande direktörerna i koncernens bolag var 341 män (20) och 255 kvinnor (5).

Ersättningar till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättningar till styrelseledamöter redovisas i tusentals kronor (tkr).

  2013 2012
Arvode till styrelseledamöter i ICA Gruppen AB: Styrelse-arvode Utskotts-arbete Summa arvode  Styrelse-arvode Utskotts-arbete Summa arvode 
Claes Göran Sylvén 850 150 1000 - - -
Fredrik Hägglund 300 50 350 - - -
Göran Blomberg 300 75 375 - - -
Peter Berlin 300 50 350 220 25 245
Magnus Moberg 300 75 375 220 25 245
Bengt Kjell 300 75 375 - - -
Cecilia Daun Wennborg 300 150 450 220 75 295
Jan Olofsson 300 50 350 220 25 245
Andrea Gisle Joosen 300 50 350 220 25 245
Margot Wallström 300 50 350 - - -
Hannu Ryöppönen - - - 275 - 275
Anders Fredriksson - - - 330 25 355
  3 550 775 4 325 1 705 200 1 905

Ersättningar till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare omfattas av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år. Den sammanlagda bonusens storlek maximeras per person och år till motsvarande 50 procent av årslönen (100 procent för den verkställande direktören). Bonusen är inte pensionsgrundande för verkställande direktören eller koncernledningen. Rörlig ersättning till den verkställande direktören i ICA Banken AB hanteras i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2011:1. 

Årligt bonusprogram

Kontantbaserat bonusprogram kopplat till budget per räkenskapsår, vilket maximalt kan uppgå till 25 procent av årslönen (50 procent för den verkställande direktören och den nuvarande verkställande direktören för ICA Banken AB). Målen för bonusprogrammet bestäms av styrelsen inför varje räkenskapsår och individuella bonusavtal ska ingås med respektive deltagare vars innehåll beror på deltagarens befattning vid avtalets ingående. Målen skall vara objektivt mätbara samt budgetrelaterade. Utbetalning av bonus skall vara villkorad av att deltagarens anställning inte upphört under ett bonusår. Om pensionsavgång sker under intjänandetiden sker utbetalning pro rata. Styrelsen har rätt att justera bonussystemet vid till exempel extraordinära upp- och nedgångar i koncernens resultat.

Långsiktigt bonusprogram

Kontantbaserat treårigt bonusprogram kopplat till värdeskapande i koncernen, vilket maximalt kan uppgå till 25 procent av årslönen (50 procent för den verkställande direktören). Nuvarande verkställande direktören i ICA Banken AB omfattas inte av detta bonusprogram. Målen för bonusprogrammet är objektivt mätbara och bestäms av styrelsen samt är kopplade till både absoluta och relativa prestationskrav. Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 40 procent av det maximala utfallet och de relativa prestationskraven står för resterande 60 procent. Utbetalning av bonus skall vara villkorad av att deltagarens anställning inte upphört under programmets löptid. Om pensionsavgång sker under intjänande tiden sker utbetalning under förutsättning att minst 2/3 av programmet är intjänat och utbetalas pro rata. Styrelsen har rätt att justera bonussystemet vid till exempel extraordinära upp- och nedgångar i koncernens resultat.

Koncernledningen          
2013, Tkr 1) Lön Rörlig ersättning Förmåner Pensions-kostnad Summa
Verkställande direktör Per Strömberg 4 251 4 211 134 1 762 10 358
Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén 552 2 309 0 1 897 4 758
Övriga ledande befattningshavare 25 476 14 054 941 13 503 53 974
  30 279 20 574 1 075 17 162 69 090
           
2012, Tkr 1) Lön Rörlig ersättning Förmåner Pensions-kostnad Summa
Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén 1 342 2 028 113 3 941 7 424
Övriga ledande befattningshavare 6 916 2 300 375 2 223 11 814
  8 258 4 328 488 6 164 19 238
           
1) Angivna belopp avser vad som kostnadsförts under respektive år och anges exklusive sociala avgifter.

I rörlig ersättning 2013 ingår en extra bonus uppgående till tre månadslöner för ledningen i Hakon Invest. Bonusen avser arbetet med förvärvet av ICA AB från Royal Ahold. Bonusbeloppet uppgår till 1 068 tkr för verkställande direktör Claes-Göran Sylvén och 1 839 tkr för övriga ledande befattningshavare. Beloppen ingår i rörlig ersättning i tabellen ovan.

Antalet övriga ledande befattningshavare har under 2013 uppgått till 14 personer varav 4 kvinnor (3 personer år 2012, alla män).

I samband med årsstämman den 20 maj 2013 tillträdde nuvarande ICA Gruppens VD och övrig koncernledning sina befattningar. Under januari 2013 t o m årsstämman bestod koncernledningen av tidigare Hakon Invests koncernledning med Claes-Göran Sylvén som VD.

Totalt har denna grupp beviljade lån och krediter från ICA Banken på 1 (0).

Villkor för verkställande direktör

Verkställande direktör för ICA Gruppen Per Strömberg

Verkställande direktören för ICA Gruppen har en avtalad årslön om 7,1 Mkr och har avtal om sex månaders ömsesidig uppsägningstid med ett avgångsvederlag uppgående till en årslön vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsåldern är 65 år. Bolaget täcker sina pensionsåtaganden genom årliga betalningar av pensionspremier till försäkringsbolag motsvarande 35 procent av grundlönen.

Verkställande direktören för Hakon Invest Claes-Göran Sylvén

Verkställande direktören i Hakon Invest (januari-20 maj 2013) hade en bruttolöneram på 7,4 Mkr som innefattade lön, semester, sociala avgifter, pensionskostnader och andra omkostnader i form av till exempel förmånsbil. Verkställande direktören ägde fritt att disponera ramen på ett för bolaget kostnadsneutralt sätt. Uppsägningstiden var sex månader under vilken tid bruttolöneramen disponerades med 1/12 per månad. Verkställande direktören hade ingen rätt till avgångsvederlag.

Uppsägningstider och avgångsvederlag för övriga ledande befattningshavare

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag utgår till ledande befattningshavare med upp till 18 månaders fast kontant lön om bolaget säger upp anställningen. Avgångsvederlag är avräkningsbart. Undantag för uppsägningstid, avgångsvederlag och avräkningsklausul finns avseende ett fåtal avtal ingångna före årsstämman 2013. 

Vid befattningshavarens egen uppsägning lämnar bolaget ersättning under den tid konkurrensförbudet gäller med maximalt 60 procent av den fasta lönen, om bolaget väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud. Avgångsvederlag och ersättning under tid för konkurrensförbud är inte pensionsgrundande.

Pensionsersättningar för övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare tillämpas en kombinerad premiebestämd och förmånsbestämd pensionsplan. Den innebär att upp till 35 procent av den pensionsgrundande lönen avser pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består. Ett fåtal ledande befattningshavare med tidigare ingångna avtal, har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 65 år.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Incitamentsprogrammen från 2011 och 2012 består av ett kombinerat aktiematchnings-och prestationsaktieprogram. Programmen infördes i syfte att skapa ett ersättningssystem med koppling till bolagets resultatutveckling. I samband med att Hakon Invest förvärvade ICA AB och bytte namn till ICA Gruppen, byttes ledningen för ICA Gruppen ut mot främst personer från ICA AB. Styrelsen beslutade därför på bolagstämman i maj 2013  avsluta dessa program med full tilldelning, vilket medfört en effekt i eget kapital uppgående till 5 Mkr. Den totala kostnaden under 2013 har uppgått till 9 Mkr inklusive sociala kostnader. För Claes-Göran Sylvén har kostnaden 2013 uppgått till 1 241 och för övriga ledande befattningshavare till 2 769. Beloppen ingår i rörlig ersättning enligt tabell ovan.