Not 3 Kostnader per kostnadsslag

Mkr 2013 2012
Varukostnader 58 120 1 344
Personalkostnader 7 323 742
Administrativa kostnader 2 034 231
Lokalkostnader 2 836 290
Av- och nedskrivningar 1 551 66
Övriga kostnader 3 927 340
Totala kostnader 75 791 3 013