Not 24 Rörelseförvärv

Förvärv 2013

Som en följd av Aholds målsättning att koncentrera sin verksamhet till bolag de har full kontroll över sålde Ahold sitt innehav av 60 procent av aktierna i ICA AB till Hakon Invest AB per den 27 mars 2013 för 20 miljarder kronor i kontant betalning. ICA redovisas därmed som dotterbolag till Hakon Invest från och med 27 mars 2013. I samband med årsstämman den 20 maj 2013 namnändrades Hakon Invest till ICA Gruppen.

ICA Gruppens 40-procentiga innehav i ICA vid förvärvstidpunkten är omvärderat till 13,3 miljarder kronor, vilket innebär en positiv engångseffekt om 8 051 miljoner kronor. 

Vid förvärvet av resterande aktier i ICA har skillnader identifierats mellan verkligt värde och redovisat värde avseende fastigheter i Sverige, Norge och i de baltiska staterna. Därutöver har tillgångar i form av varumärken för ICA i Sverige och Rimi i de baltiska staterna identifierats. Dessa är värderade till verkligt värde och redovisas som immateriella tillgångar. Förvärvsrelaterade utgifter om 76 Mkr ingår i resultatet.

Eftersom köpeskillingen överstiger nettot av verkligt värde för samtliga identifierade tillgångar och skulder i förvärvet redovisas goodwill. Denna goodwill uppgår till 11 545 miljoner kronor. ICA:s verksamhet i relation till de svenska ICA-handlarna regleras genom olika avtal. Dels genom en framförhandlad affärsmodell som hanterar varuflöden, kundrelationer och ICA:s centrala kostnader, dels genom avtal som reglerar royalty och vinstdelning samt hyresavtal. Affärsmodellen som reglerar relationen mellan den enskilda ICA-handlaren och ICA bygger på de erfarenheter, kompetenser och relationer som utarbetats under snart 100 år. Affärsmodellen med alla dess avtal och relationer är beroende av varandra vilket gör att det inte går att separera ett eller flera avtal eller delar ur helheten. Denna helhet i form av ICA:s affärsmodell redovisas som goodwill. Ingen del av redovisad goodwill är avdragsgill vid inkomstbeskattning.

Den nettoomsättning från ICA AB koncernen som ingår i koncernen sedan 27 mars 2013 uppgår till 75 045 miljoner kronor. Effekten från ICA AB koncernen på årets resultat är 1 998 miljoner kronor för perioden från 27 mars 2013 till 31 december 2013. Om förvärvet av ICA hade skett 1 januari 2013 hade nettoomsättningen i ICA Gruppen uppgått till 99 456 miljoner kronor och årets resultat till 9 475 Mkr, varav effekt av förvärv uppgår till 8 051 miljoner kronor, under januari–december 2013.

Förvärvsanalys 

Mkr

Redovisade värden i ICA AB per 27/3 2013 Effekt av byte redovisningsprincip Redovisade värden i ICA AB efter byte redovisnings-princip Förvärvs-justeringar Värde enligt slutlig förvärvs-analys
Varumärke 560   560 11 640 12 200
Förvärvad goodwill 1 760   1 760 –1 760 0
Byggnader och mark 12 005 –1 719 10 286 5 786 16 072
Övriga anläggningstillgångar 9 313 –729 8 584 776 9 360
Övriga omsättningstillgångar 12 688   12 688   12 688
Likvida medel 4 261   4 261   4 261
Minoritet –8   –8   –8
Avsättningar –2 372   –2 372   –2 372
Långfristiga skulder –4 267 3 763 –504   –504
Uppskjuten skatteskuld –673 –3 –676 –3 920 –4 596
Kortfristiga skulder –25 502 189 –25 313   –25 313
Förvärvade, identifierbara nettotillgångar 7 765 1 501 9 266 12 522 21 788
Goodwill         11 545
Förvärvade, identifierbara nettotillgångar inklusive goodwill         33 333
           
Anskaffningsvärde         20 000
Omvärdering tidigare innehav         13 333
Överförd ersättning         33 333
           
Erlagd köpeskilling         20 000
Likvida medel i ICA AB         –4 261
Förändring av koncernens likvida medel         15 739

Nedan framgår ICA Gruppens resultaträkning och finansiella ställning för de olika delårsperioderna 2013 före ("Preliminär") samt efter ("Slutlig") upprättande av slutlig förvärvsanalys avseende ICA AB och byte av redovisningsprincip avseende sale and leaseback transaktioner.

 Mkr Jan-Mars 2013 April-Juni 2013 Juli-September 2013 Oktober- December 2013 Helår 2013
Resultaträkning Preliminär Slutlig Preliminär Slutlig Preliminär Slutlig Slutlig Slutlig
Nettoomsättning 1 883 1 890 25 025 25 018 24 830 24 830 25 964 77 702
Kostnad för sålda varor –1 421 –1 511 –21 482 –21 492 –21 085 –21 180 –21 891 –66 074
Bruttoresultat 462 379 3 543 3 526 3 745 3 650 4 073 11 628
                 
Övriga rörelseintäkter 13 3 74 68 60 59 61 191
Försäljningskostnader –388 –330 –2 119 –2 208 –2 070 –2 099 –2 634 –7 271
Administrationskostnader –126 –97 –811 –789 –724 –672 –888 –2 446
Resultatandelar från JV 99 83 7 0 18 9 29 121
Effekter från förvärv av ICA AB 8 652 8 051 - 0 - 0 0 8 051
Rörelseresultat 8 712 8 089 694 597 1 029 947 641 10 274
                 
Finansiella intäkter 8 7 16 16 4 4 20 47
Finansiella kostnader –11 –7 –212 –165 –214 –166 –174 –512
Förändring av verkligt värde finansiella instrument  16 16 - 0 - 0   16
Resultat före skatt 8 725 8 105 498 448 819 785 487 9 825
                 
Skatt 5 4 –178 –193 –234 –234 44 –379
Periodens resultat 8 730 8 109 320 255 585 551 531 9 446
 Mkr 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31
Finansiell ställning i sammandrag Preliminär Slutlig Preliminär Slutlig Preliminär Slutlig Slutlig
               
Tillgångar              
Anläggningstillgångar              
Goodwill 14 116 12 119 14 161 12 120 14 121 12 120 11 867
Varumärken 13 149 13 136 13 163 13 170 13 157 13 163 13 065
Andelar i joint ventures och intresseföretag 772 823 771 822 791 834 712
Uppskjuten skattefordran 238 238 237 205 237 369 369
Byggnad och mark 18 105 16 075 18 265 16 222 19 006 17 017 16 778
Övriga anläggningstillgångar 8 817 8 827 9 355 9 379 9 465 9 268 9 561
Summa anläggningstillgångar 55 197 51 218 55 952 51 918 56 777 52 771 52 352
               
Omsättningstillgångar              
Varulager 4 463 4 463 4 356 4 356 4 306 4 306 4 253
Övriga omsättningstillgångar 9 004 9 004 8 117 8 116 7 682 7 681 8 408
Likvida medel inkl ICA Banken 4 500 4 500 3 610 3 610 3 413 3 413 3 948
Summa omsättningstillgångar 17 967 17 967 16 083 16 082 15 401 15 400 16 609
               
Summa tillgångar 73 164 69 185 72 035 68 000 72 178 68 171 68 961
               
Eget kapital och skulder              
               
Eget kapital 16 882 16 883 22 466 22 350 23 106 22 977 26 541
               
Långfristiga skulder              
Avsättningar  2 597 2 278 2 578 2 302 2 331 2 071 1 909
Uppskjuten skatteskuld 4 835 4 806 4 843 4 802 4 886 4 837 4 925
Räntebärande skulder 16 440 12 690 15 810 12 125 16 399 12 765 6 770
Övriga långfristiga skulder 14 3 2 2 22 21 8
Summa långfristiga skulder 23 886 19 777 23 233 19 231 23 638 19 694 13 612
               
Kortfristiga skulder              
Räntebärande skulder 7 298 7 122 1 883 1 694 1 855 1 666 3 523
Inlåning i ICA Banken 10 352 10 352 10 573 10 573 10 648 10 648 10 600
Övriga kortfristiga skulder 14 746 15 051 13 880 14 152 12 931 13 186 14 685
Summa kortfristiga skulder 32 396 32 525 26 336 26 419 25 434 25 500 28 808
               
Summa eget kapital och skulder 73 164 69 185 72 035 68 000 72 178 68 171 68 961

Nedan presenteras information om rörelseresultat per segment i enlighet med hur detta har presenterats i ICA Gruppens delårsrapporter 2013 ("Preliminär") samt med jämförelse hur detta skulle ha presenterats efter upprättande av slutlig förvärvsanalys för ICA AB och byte av redovisningsprincip avseende sale and leaseback transaktioner ("Slutlig").

 Mkr Januari-Mars 2013 Januari-Juni 2013 Januari-September 2013 Helår 2013
Rörelseresultat före engångsposter per segment Preliminär Slutlig Preliminär Slutlig Preliminär Slutlig Slutlig
ICA Sverige   36 754 754 1 646 1 646 2 465
ICA Norge   –17 –209 –210 –363 –364 –462
Rimi Baltic   4 76 74 163 159 272
ICA Banken   3 35 35 99 99 150
ICA Fastigheter   9 244 111 500 236 359
Portföljbolagen –60 –60 –95 –94 –110 –110 21
ICA 134 78 95 78 95 78 78
Övrigt –14 –15 –161 –110 –253 –150 –329
Rörelseresultat före engångsposter  60 38 739 638 1 777 1 594 2 554