Not 23 Kassaflödesanalys och likvida medel

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2013 2012
Avskrivningar 1 287 66
Nedskrivningar 264 -
Resultatandelar från joint ventures och intresseföretag –121 –332
Realisationsresultat 52 –94
Avsättningar –79 79
Summa poster som inte ingår i kassaflödet 1 403 –281
     
ICA Banken: kassaflöde netto in-, utlåning och placeringar 2013 2012
Inlåning i ICA Banken (ökning +/minskning -) 247 -
Kortfristig utlåning (ökning -/minskning +) –101 -
Långfristig utlåning (ökning -/minskning +) –333 -
Placeringar (ökning -/minskning +) –96 -
Summa –283 -
     
Sammansättning av likvida medel 2013 2012
Kassa samt bankkonto 1) 2 977 291
Kortfristiga placeringar 1) 971 -
Summa likvida medel 3 948 291
     
1) varav ICA Banken    
Kassa samt bankkonto 1 844 -
Kortfristiga placeringar 970 -
Summa likvida medel ICA Banken 2 814 -
     
Summa likvida medel exklusive ICA Banken 1 134 291

ICA Bankens likvida medel är genom banklagstiftning ej disponibla för koncernen.

Mkr Koncernen 2013 ICA Banken 2013 Koncernen exkl ICA Banken
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 221 172 3 049
       
Förändring av rörelsekapital      
Varulager –37 0 –37
Kortfristiga fordringar 822 –23 845
Kortfristiga skulder 252 13 239
ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar –283 –283 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 975 –121 4 096
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten –16 585 2 701 –19 286
       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 203 234 15 969
       
Periodens kassaflöde 3 593 2 814 779
       
Likvida medel vid periodens början 291 0 291
Kursdifferens i likvida medel 64 0 64
Likvida medel vid periodens utgång 3 948 2 814 1 134