Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter    
Mkr 2013 2012
Fastighetsinteckningar 26 -
Företagsinteckningar 429 427
Spärrade medel avseende ICA Banken 361 -
Totalt 816 427
     
Eventualförpliktelser    
Borgen och ansvarsförbindelser 205 12
Totalt 205 12