Not 21 Finansiella risker, finansiell riskhantering och finansiella instrument

ICA Gruppen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy.

Finanspolicy och finansiella mål

Finanspolicyn omfattar samtliga bolag i koncernen förutom portföljbolagen; Hemtex, Cervera, inkClub och Forma Publishing Group. Inte heller joint venturebolaget Kjell & Company omfattas av koncernpolicyn. Policyn bestämmer vilka finansiella risker koncernen är beredd att ta och beskriver mål och riktlinjer för riskhanteringen. Den beskriver ansvarsfördelning, rapportering och interna kontrollrutiner för den finansiella riskhanteringen. 
Policyn revideras årligen, eller oftare om behov finns, av ICA Gruppens revisionsutskott och godkänns av ICA Gruppens styrelse.

I samband med förvärvet av resterande aktier i ICA har styrelsen uttalat ett långsiktigt finansiellt mål på skuldsättningen där nettoskuld/EBITDA ska vara lägre än 2x.  

Ränterisk

Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor påverkar ICA Gruppens resultat och kassaflöde eller det verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder.

Finanspolicyn anger att ränterisken ska begränsas till en total årsförlust på högst 30 Mkr vid en parallellförskjutning av avkastningskurvan med 1 procentenhet.  Vid årsskiftet var ränterisken 16,2 Mkr. Förutom räntebindningstiden i själva lånen används ränteswappar för att anpassa ränteexponeringen. 

Säkringsredovisning

De räntederivat som matchar befintliga lån kassaflödessäkras enligt IAS 39. Per balansdagen 2013-12-31 säkringsredovisades ett negativt marknadsvärde om -8,2 Mkr.

Refinansierings- och likviditetsrisk

Med refinansieringsrisk avses att ICA Gruppen inte skulle kunna finansiera eller refinansiera sina kapitalbehov till rimliga villkor. Koncernen har en ambition att diversifiera finansieringen till olika källor samt att sträva mot en jämn förfalloprofil på lån- och kreditfaciliteterna.

I samband med förvärvet av aktier från Ahold upptog ICA Gruppen AB (dåvarande Hakon Invest AB) ett förvärvsbrygglånepaket på totalt 19,9 miljarder kronor. Efter nyemission i maj 2013 minskade skulden med 5 miljarder kronor. I juni refinansierades 5 miljarder kronor genom att ICA Gruppen AB emitterade tre obligationer på den svenska marknaden under ett nytt 10 miljarder kronor MTN-program med löptider på 2 och 5 år. Under det tredje kvartalet amorterades två miljarder kronor genom överskottslikviditet i koncernen. I december emitterades preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB om tre miljarder kronor. I december refinansierades 1 miljard kronor genom ett femårigt fast lån hos Svensk Exportkredit om 1 miljard kronor samtidigt som 700 miljoner kronor av förvärvsfinansieringslånen amorterades med hjälp av överskottslikviditet.  Av förvärvsfinansieringslånen återstod vid årsskiftet 2,3 miljarder kronor. I samband med förvärvsfinansieringen upptogs också ett treårigt syndikerat banklån på 5 miljarder kronor som vid årsskiftet var outnyttjat. Denna facilititet samt brygglånen innehåller krav på att vissa finansiella nyckeltal, så kallade covenants, ska uppnås. Vid årsskiftet uppnåddes dessa nyckeltal med god marginal.

Med likviditetsrisk menas att ICA Gruppen inte skulle kunna fullgöra sina kortfristiga betalningsåtaganden. ICA Gruppens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven ska uppgå till en sådan nivå att reserven kan hantera de fluktuationer som förväntas uppstå inom en tolvmånaders period. För att tillgodose detta har koncernen checkräkningskrediter och bekräftade kreditfaciliteter.  Vid årsskiftet uppgick likviditetsreserven längre än ett år till 5 miljarder kronor. ICA Bankens överlikviditet är inte tillgänglig för koncernen på grund av banklagstiftning.

ICA Gruppens räntebärande skulder och placeringar
Löptid Specifikation Bekräftade faciliteter och lån Obekräftade faciliteter Upplånat Nom (Mkr) Räntesats Räntetyp Förfallodag Ränteswappar Räntesats inkl. derivat Ränteswap förfallodag
  Förskottsbetalda kreditavgifter     –46            
2013-2015 Bankfaciliteter 930 2 718 161 n/a   n/a   n/a  
2013-2014 Butiksinlåning    949 949 0,9100% rörlig 2014-02-15   0,9100%  
2013-2020 Fastighetsfinansiering Helsingborg 543   543 3,4700% rörlig 2020-08-15 543 4,2050% 2018-06-25
2013-2018 Fastighetsfinansiering Helsingborg 181   181 7,0000% rörlig 2018-12-31   7,0000%  
  Korta banklån i dotterbolag   235 235 3,3900%       3,3900%  
2013-2014 Brygglån förvärvsfinansiering 2 300   2 300 2,3100% rörlig 2014-09-26   2,3100%  
2013-2016 Syndikerat banklån 5 000   0 0,2600%   2016-03-27   0,2600%  
2013-2015 Obligation MTN Sverige 1 500   1 500 1,7740% rörlig 2015-06-25 1 500 2,3555% 2015-06-25
2013-2018 Obligation MTN Sverige 1 500   1 500 2,6040% rörlig 2018-06-25 1 500 3,6575% 2018-06-25
2013-2018 Obligation MTN Sverige 2 000   2 000 3,5000% fast 2018-06-25   3,5000%  
2013-2020 Bilateralt lån Svensk Exportkredit  1 000   1 000 3,8900% fast 2020-12-19   3,8900%  
    14 954 3 902 10 324       3 543    
Förfalloprofil räntebärande skulder och långfristiga bekräftade kreditfaciliteter

Preferensaktier finns med i förfalloprofilen för att illustrera refinansieringsrisken. Portföljbolagens finansiella skulder uppgick per balansdagen 2013-12-31 till 218 Mkr, men ingår ej i tabellen.

Korta skulder utgörs till största delen av inlåning i ICA Banken (10 600) samt leverantörsskulder (9 364). Inlåningen i ICA Banken förfaller till betalning på anmodan och leverantörsskulderna har huvudsakligen en löptid på som längst tre månader.

Kreditrisker

Kreditrisken är risken för att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser enligt avtal och att eventuella säkerheter inte täcker bolagets fordran. De banker och kreditinstitut som koncernen samarbetar med skall ha en kreditvärdighet som minst motsvarar ett A från Standard&Poors eller A2 från Moodys Investor Service. För sådana kommersiella motparter som koncernen har en större exponering mot sker en individuell kreditbedömning.  Kreditrisken som uppstår genom ICA Bankens utlåning till allmänheten hanteras genom det att för varje kreditsökande sker en kreditprövning innan lån beviljas.

ICA Gruppen har nettningsavtal, så kallade ISDA-avtal med motparterna för derivat. Detta innebär att fordringar och skulder mot en enskild motpart kan kvittas vid t. ex insolvens. Kvittning av tillgångar och skulder tillämpas ej i redovisningen. Redovisade derivat på tillgångssidan uppgick till 47 Mkr och på skuldsidan till 22 Mkr.
ICA banken har redovisade OMX-clearade derivat på tillgångssidan om 1,7 Mkr och på skuldsidan om 4,2 Mkr.

Flöden mellan ICA Gruppen och enskilda ICA handlare nettas dagligen genom koncernens eget nettingsystem ICA Kontot.

Analys av förfallna fordringar som inte är nedskrivna exklusive ICA Banken
 Mkr 2013 2012
Förfallet upp till 30 dagar 187 -
Förfallet i mer än 30 dagar 25 -
Totalt 212 -

De förfallna fordringarna avser huvudsakligen övertrasseringar på kontokrediter till fristående ICA-handlare. En individuell prövning sker av varje fordran utifrån sannolikheten för att fordran kommer att betalas. Om bedömningen är att fordran helt eller delvis inte kommer att betalas sker en nedskrivning till det belopp som förväntas betalas. Fordringar har under året skrivits ned med 61 (0) och reserven för osäkra kundfordringar uppgår vid årsskiftet till 26 (0).  Säkerhet för krediterna utgörs huvudsakligen av företagsinteckningar.

För analys av förfallna fordringar i ICA Banken, se not 15 ICA Banken.

Valutarisk

Med transaktionsexponering avses risken för att förändringar i valutakurser påverkar resultaträkningen och kassaflödet.  För ICA Gruppen är denna valutaexponering främst relaterad till import av varor som betalas i utländsk valuta (kommersiell valutarisk).  Den omfattar också utlåning och inlåning inom koncernen till dotterbolag i Norge och i Baltikum (finansiell valutarisk).

Med omräkningsexponering avses risken för att förändringar i valutakurser påverkar omräkningen till svenska kronor av koncernens resultat- och balansräkning för de verksamheter som rapporterar i en valuta annan än svenska kronor. Denna omräkningsrisk valutasäkras inte.  Enligt finanspolicyn ska resultateffekten vid en femprocentig valutakursförändring uppgå maximalt till 10 Mkr. Per 2013-12-31 uppgick beloppet till 1,5 Mkr.

Säkringspolicy

ICA Gruppens kommersiella valutaexponering skiljer sig åt mellan de olika bolagen, såtillvida att de kan ändra pris mot kunderna med olika periodicitet baserat på valutakurs. ICA Gruppen valutasäkrar endast den tidsperiod som priset ligger fast mot kund. Säkringshorisonten sträcker sig därför mellan tre till nio månader med ca sex månader i snitt. Enligt finanspolicyn ska 80-100 procent säkras av prognostiserat kassaflöde under den tid som priset ligger fast mot kund, samt 80-100% av faktiska kassaflöden.

ICA Gruppens finansiella valutaexponering i form av ut- och inlåning inom koncernen till dotterbolag i Norge och Baltikum valutasäkras genom att anskaffa motsatt skuld eller tillgång i den främmande valutan, främst genom valutaswappar.

Kommersiella valutaderivat (Mkr):
        2013-12-31 2013-12-31
Valuta1) 1-3 månader 3-6 månader 6-12 månader 12-24 månader  Nominellt belopp Verkligt värde
DKK/SEK 18       18 0
EUR/NOK 59       59 0
EUR/SEK 1 203 60 40 27 1 329 20
EUR/USD –15       –15 0
HKD/SEK 15 11 19   45 0
NOK/SEK 22       22 0
USD/EUR 3       3 0
USD/SEK 235 35     270 2
  1 540 106 59 27 1 731 22
Finansiella valutaderivat (Mkr):
Valuta1) 1-3 månader Nominellt belopp Verkligt värde
EUR/SEK –92 –92 8
LTL/SEK 23 23 –1
NOK/SEK –880 –880 17
  –949 –949 24
       
1) Exempel: med DKK/SEK avses köp DKK på termin mot SEK.

Säkringsredovisning

ICA Gruppen  använder kassaflödessäkringar enligt IAS 39 för den del av valutaexponeringen som bygger på prognoser. Av positivt totalt verkligt värde uppgående till 45 Mkr, säkringsredovisades ett positivt resultat om 19,4 Mkr per balansdagen 2013-12-31.

Känslighetsanalys

Om ICA Gruppen inte valutasäkrar den kommersiella transaktionsexponeringen under den period då prisjustering inte kan ske mot kund, skulle den totala effekten i resultatet, vid en för ICA Gruppen femprocentig ofördelaktig valutakursförändring i respektive valutapar bli -59 Mkr. Eget kapital skulle samtidigt påverkas negativt med -28 Mkr.

Råvaruprisrisk

Av de råvarurisker som ICA Gruppen har identifierat är energiprisrisken i form av elektricitet och diesel de som betraktas som materiella och därför säkras. Energiprisrisken är risken att förändringar i energipriser påverkar ICA Gruppens resultat och kassaflöde.

ICA Gruppen säkrar energiprisrisken som är relaterad till diesel och elektricitet centralt. I enlighet med ICA Gruppens finanspolicy säkras dessa prisrisker för en period upp till 36 månader. Detta görs via finansiella futurekontrakt.

Under 2013 köpte ICA Gruppen ca 132 MWh el och 20 400 MT (Metric Tons) diesel.

Dieselhedge Löptidsanalys     
  2014 2015 2016 Nominellt belopp, Mkr 2013-12-31 Verkligt värde Mkr 2013-12-31
Totalt Metric Tons: 20 400 12 600 4 800 231 –6
Totalt liter (1000-tal): 24 142 14 911 5 680    
Prognos liter (1000-tal): 26 368 25 050 23 797    
Säkringsgrad: 91,56% 59,53% 23,87%    
El hedge Löptidsanalys     
  2014 2015 2016 Nominellt belopp, Mkr 2013-12-31 Verkligt värde Mkr 2013-12-31
Totalt MWh: 79 366 30 660 17 568 48 –7
Prognos: 90 050 90 050 90 050    
Säkringsgrad: 88,14% 34,05% 19,51%    

Säkringsredovisning

ICA Gruppen använder kassaflödessäkringar enligt IAS 39 för den del av dieselexponeringen som bygger på prognoser.

Känslighetsanalys

Om ICA Gruppen inte prissäkrar prisexponeringen i diesel, skulle den totala årliga resultateffekten, vid en 5 % negativ prisförändring uppgå till cirka 19 Mkr.

Om ICA Gruppen inte prissäkrar prisexponeringen i elektricitet, skulle den totala årliga resultateffekten, vid en 5 % negativ prisförändring uppgå till cirka 5 Mkr.

Finansiella tillgångar och skulder

2013-12-31

Mkr

Derivat som är säkrings-
redovisning
  Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen   Låne-
fordringar och kund-
fordringar
  Finansiella tillgångar som kan säljas   Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffnings-
värde
  Summa redovisat värde
Finansiella tillgångar                      
ICA Bankens placeringar     1 254               1 254
ICA Bankens utlåning         7 947           7 947
Övriga finansiella anläggningstillgångar     14   31           45
Övriga fordringar         8           8
Kortfristiga placeringar     1               1
Kundfordringar         2 926           2 926
Övriga fordringar 11   41   1 840           1 892
Likvida medel     971   2 977           3 948
Summa finansiella tillgångar 11   2 281   15 729           18 021
                       
Finansiella skulder                      
Obligationslån                 5 000   5 000
Långfristiga räntebärande skulder                 1 770   1 770
Övriga långfristiga skulder     8               8
Kortfristiga skulder     4           27 901   27 905
Summa finansiella skulder     12           34 671   34 683

Redovisat värde motsvarar verkligt värde för alla finansiella tillgångar och skulder förutom för obligationslån där verkligt värde uppgår till 5 073.

Samtliga finansiella tillgångar är hänförbara till nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Tillgångar i nivå 2 har beräknats i enlighet med generellt accepterade prismodeller baserade på diskonterade kassaflöden. De mest väsentliga indata som använts i modellerna är diskonteringsränta vilken återspeglar motpartsrisken. De huvudsakliga slagen av instrument utgörs av certifikat och obligationer.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen inkluderar derivat som innehas för handel avseende fordringar om 47 Mkr och skulder om 22 Mkr. Övriga finansiella tillgångar och skulder i denna kategori förvaltas och resultatet utvärderas baseras på verkligt värde.

Det har inte skett några förändringar i värderingsteknik under 2013. Det har inte skett några överföringar mellan de olika värderingsnivåerna under året.

2012-12-31

Mkr

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen   Lånefordringar och kundfordringar   Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde   Summa redovisat värde
Finansiella tillgångar              
Kortfristiga placeringar 1 155           1 155
Kundfordringar     132       132
Övriga kortfristiga fordringar     34       34
Likvida medel     291       291
Summa finansiella tillgångar 1 155   457       1 612
               
Finansiella skulder              
Långfristiga räntebärande skulder         186   186
Kortfristiga skulder         609   609
Summa finansiella skulder         795   795

Redovisat värde motsvarar verkligt värde för alla finansiella tillgångar och skulder.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen är sådana som innehas för handel.

Nettoresultat hänförliga till finansiella instrument

I nedan tabell framgår hur nettoresultat samt ränteintäkter och räntekostnader hänförliga till finansiella instrument har påverkat ICA Gruppens resultat för de olika kategorierna av finansiella instrument.

 Mkr 2013 2012
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:    
  Kortfristiga placeringar 20 21
     
Lånefordringar och kundfordringar:    
  Kundfordringar/leverantörsskulder 1) –56 0
     
Räntor från finansiella skulder och tillgångar som värderats till upplupet anskaffningsvärde:    
  Ränteintäkter från finansiella tillgångar 531 21
  Räntekostnader från finansiella skulder –585 –21
Resultat –90 21
     
1) Upplysningar om reserv för osäkra kundfordringar för ICA Banken finns i not 15.

ICA Bankens ränteintäkter och räntekostnader ingår i rörelseresultatet för koncernen.