Not 20 Pensioner

Anställda i Sverige omfattas av pensionsförmåner enligt ingångna kollektivavtal. Det innebär att tjänstemän erhåller förmånsbaserade pensioner enligt ITP-planen. Pensionsförpliktelserna säkerställs genom avsättningar i balansräkningen och genom försäkringspremier. Tjänstemän födda 1979 eller senare erhåller en avgiftsbestämd pension. Kollektivanställda erhåller avgiftsbaserade pensioner enligt STP-planen via AMF Pension.

Samtliga anställda i Norge omfattas av tjänstepensionsavtal. Det finns förmånsbaserade pensioner men merparten av de anställda i Norge omfattas av avgiftsbaserade pensioner. De förmånsbaserade planerna säkerställs både genom inbetalning av avgifter till försäkringsbolag och genom avsättning i balansräkningen. Utöver tjänstepensionen har fackligt anslutna anställda en möjlighet att gå i pension vid 62 års ålder. För detta betalas premier till en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Det finns inte tillgång till information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan och den redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

I de baltiska staterna förekommer avtalspensioner endast i undantagsfall och dessa är då avgiftsbestämda.

Det finns inga sjukvårdsförmåner i koncernens planer som väsentligen påverkar den redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige säkerställs genom en försäkring i Alecta. Enligt uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan, vilket innebär att den redovisas som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid.

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 12 (-). Förväntade avgifter 2014 för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 20 (-). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen uppgår till mindre än 0,1 procent (mindre än 0,1 procent). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Per 31 december 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 procent (129 procent per 31 december 2012). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Alectas kollektiva konsolideringsnivå ska normalt tillåtas variera mellan 125-155 procent. Om den understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner.

För svenska bolag gäller att om det är en skillnad mellan pensionsskulden fastställd enligt svenska regler och den pensionsskuld som är fastställd enligt IFRS, redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad.

De svenska planerna utgör i allt väsentligt koncernens totala planer och de norska och svenska planerna anges därför tillsammans.

Kostnad förmånsbestämda pensioner    
Mkr 2013 2012
Kostnad intjänade förmåner under perioden 117 4
Räntekostnad 55 9
Pensionskostnad för förmånsbestämda pensioner i årets resultat 172 13
     
Pensionskostnad för avgiftsbestämda pensioner 290 42
Pensionskostnader i årets resultat 462 55
Omvärderingar redovisat i övrigt totalresultat, vinster (-) förluster (+) –267 6
Pensionskostnad i årets totalresultat 195 61

Upplysningarna nedan avser de förmånsbestämda planerna.

Redovisat belopp i balansräkningen    
Mkr 2013 2012
Nuvärdet av fonderade förpliktelser 138 6
Verkligt värde på förvaltningstillgångar –93 –6
Netto fonderade förpliktelser 45 0
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 1 975 206
Redovisat belopp 2 020 206
Beloppet redovisas i följande rader i balansräkningen:    
Avsättningar till pensioner 1 862 206
Skulder tillgängliga för försäljning 158  
Förändring av nettoförpliktelsen    
Mkr 2013 2012
Ingående balans 206 206
Effekter från förvärv av ICA AB 1 991 -
Kostnad intjänade förmåner under perioden 117 4
Räntekostnad 55 9
     
Omvärderingar avseende, vinster (-) förluster (+):    
Förvaltningstillgångar 5 -
Demografiska antaganden 6 -
Finansiella antaganden –278 6
Summa omvärderingar –267 6
     
Pensionsutbetalningar –38 –7
Inbetalningar från ICA Gruppen –6 -
Avyttringar av dotterföretag –30 –12
Valutakursförändringar –8 -
Utgående balans 2 020 206
     
Förändring av förpliktelsen 2013 2012
Ingående balans 212 212
Effekter från förvärv av ICA AB 2 100 -
Kostnad för intjänade förmåner under perioden 117 4
Räntekostnad 55 9
     
Omvärderingar avseende, vinster (-) förluster (+):    
Demografiska antaganden 6 -
Finansiella antaganden –278 6
Summa omvärderingar –272 6
     
Pensionsutbetalningar –44 –7
Avyttringar av dotterföretag –30 –12
Valutakursförändringar –25 -
Utgående balans 2 113 212
     
Förändring av förvaltningstillgångar 2013 2012
Ingående balans 6 6
Effekter från förvärv av ICA AB 109 -
Avkastning på förvaltningstillgångar 2 -
Omvärderingar –5 -
Pensionsutbetalningar från förvaltningstillgångarna –63 -
Inbetalningar  55 -
Kursdifferens –11 -
Utgående balans 93 6
     
Förvaltningstillgångarnas fördelning på tillgångsslag 2013 2012
Tillgångar i försäkringsbolag 93 -
Andra tillgångar - 6
Summa förvaltningstillgångar 93 6
     
Viktiga aktuariella antaganden (%) 2013 2012
Diskonteringsränta 4,0% 3,5%
Inflation 2,0% 2,0%
Löneökningstakt 3,5% 3,0%

Livslängden är för Sverige beräknad enligt Finansinspektionens tabell FFFS 2007:31 med ett års ökning av livslängden.

Pensionsskuldens duration uppgår till 21 år.

Känslighetsanalys

En ökning av diskonteringsräntan med en halv procentenhet minskar nettoförpliktelsen med 176 Mkr. En minskning av diskonteringsräntan med en halv procentenhet ökar nettoförpliktelsen med 203 Mkr.

Avgifter som förväntas betalas till de förmånsbestämda planerna under 2014 uppgår till 49 (0) Mkr.