Not 2 Segmentrapportering

Segmentsindelningen har förändrats efter förvärvet av ICA AB koncernen. Portföljbolagen har sammanslagits till ett rapporterbart segment eftersom de efter förvärvet av ICA AB utgör en mindre del av hela ICA Gruppen.

Segmentsindelningen baseras på hur ledningen i ICA Gruppen följer och styr verksamheten. ICA Gruppen bedriver parti- och detaljhandelsverksamhet på de geografiska marknaderna Sverige, Norge och de baltiska staterna. Var och en av dessa marknader utgör ett segment. Fastigheter belägna i Sverige och Norge följs upp särskiljt från annan verksamhet och ingår i segmentet ICA Fastigheter. Fastigheter belägna i de baltiska staterna följs upp tillsammans med detaljhandelsverksamheten i de baltiska staterna och ingår därför i segmentet Rimi Baltic. Bankverksamhet redovisas i segmentet ICA Banken. Detaljhandelsföretagen Hemtex, inkClub, Cervera, Forma och Kjell & Company redovisas i segmentet Portföljbolagen. Övrigt utgörs av poster som ej ingår i identifierade segment vilket huvudsakligen innefattar gemensamma koncernfunktioner.

Ledningen följer upp segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter. I tillgångar och skulder ingår även finansiella poster. Samtliga interna transaktioner sker till marknadspris. Samma redovisningsprinciper gäller för segmenten som för koncernen.

  ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter
Mkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Extern nettoomsättning 52 815 - 12 547 - 8 102 - 621 - 933 -
Intern nettoomsättning 72 - - - - - 22 - 790 -
Avskrivningar 279 - 359 - 204 - 28 - 319 -
Intresseföretags och joint ventures resultat - - - - - - - - 7 -
Rörelseresultat exklusive engångsposter 2 465 - –462 - 272 - 150 - 359 -
                     
Övrig segmentsinformation                    
Tillgångar 37 207 - 3 572 - 5 068 - 12 152 - 14 912 -
Skulder 16 340 - 2 137 - 4 100 - 10 833 - 5 015 -
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 472 - 236 - 181 - 7 - 1 555 -
Investeringar i intresseföretag och joint ventures 0 - 0 - 0 - - - 30 -
Andra ej kassaflödespåverkande poster 0 - –24 - –17 - - - 14 -
  Portföljbolagen Summa redovisade segment Övrigt  Elimineringar Total
Mkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Extern nettoomsättning 2 657 2 726 77 675 2 726 27 0     77 702 2 726
Intern nettoomsättning - - 884 - 20 - –904 - 0 0
Avskrivningar 47 66 1 236 66 51 0     1 287 66
Intresseföretags och joint ventures resultat 36 23 43 23 78 309     121 332
Rörelseresultat exklusive engångsposter 21 –124 2 805 –124 –251 242     2 554 118
Engångsposter                 7 720 94
Finansnetto                 –449 32
Resultat efter finansiella poster                 9 825 244
                     
Övrig segmentsinformation                    
Tillgångar 2 253 1 661 75 164 1 661 49 558 8 720 –55 761 - 68 961 10 381
Skulder 1 834 1 052 40 259 1 052 23 240 308 –21 079 - 42 420 1 360
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 69 57 2 520 57 15 759 -     18 279 57
Investeringar i intresseföretag och joint ventures 0 - 30 - 0 -     30 -
Andra ej kassaflödespåverkande poster –201 - –228 - –103 -     –331 -

I segment övrigt 2013 ingår resultat- och kapitalandel från ICA AB i intresseföretags och joint ventures resultat. Vidare ingår i segment övrigt den kassaflödesmässiga effekten av investeringen i ICA AB i investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Mkr 2013 2012
Rörelseresultat exklusive engångsposter 2 554 118
     
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar    
Portföljbolagen, Forma –82 94
ICA Fastigheter 14 -
Övrigt 1 -
Nedskrivningar    
Portföljbolagen –223 -
ICA Norge –24 -
Rimi Baltic –17 -
Övriga engångsposter    
Effekter från förvärv av ICA AB 8 051 -
Summa engångsposter 7 720 94
Rörelseresultat 10 274 212
Extern nettoomsättning fördelat per intäktsslag
Mkr 2013 2012
Partihandelsförsäljning 42 072 -
Detaljhandelsförsäljning 29 689 2 726
Hyresintäkter 2 131 -
Räntenetto samt provisioner ICA Banken 621 -
Övriga tjänster till ICA-handlare och franchisetagare  3 189 -
Nettoomsättning 77 702 2 726
Geografisk information
  Nettoomsättning Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Land 2013 2012 2013 2012
Sverige 56 610 2 327 37 424 1 643
Norge 12 710 77 4 186 -
Baltiska staterna 8 115 - 3 338 -
Övriga länder 267 322 - -
Totalt 77 702 2 726 44 948 1 643

Nettoomsättning fördelas per land utifrån var kunderna är lokaliserade.

ICA Gruppen har ett stort antal kunder och ingen kund utgör därför mer än tio procent av ICA Gruppens intäkter.

Segmentsrapportering proforma

Nedan är information per segment proforma. Proforma innebär att segmenten visas som om ICA AB koncernen ingått i ICA Gruppen för hela 2012 och 2013, och efter byte av redovisningsprincip avseende sale and leaseback transaktioner.

  ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter
 Mkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Extern nettoomsättning 67 905 65 691 16 463 19 050 10 333 10 050 825 786 1 232 1 244
Intern nettoomsättning 87 59 - - 0 - 25 28 1 023 1 008
Avskrivningar 356 328 472 491 266 254 37 33 420 419
Intresseföretags och JVs resultat - - - - - - - - 13 –12
Rörelseresultat exklusive engångsposter 3 058 2 872 –691 –589 308 259 201 181 519 649
  Portföljbolagen Summa redovisade segment Övrigt  Elimineringar Total
 Mkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Extern nettoomsättning 2 657 2 726 99 415 99 547 41 55     99 456 99 602
Intern nettoomsättning - - 1 135 1 095 0 0 –1 135 –1 095 0 0
Avskrivningar 47 66 1 597 1 591 64 50     1 661 1 641
Intresseföretags och JVs resultat 36 23 49 11 1 0     50 11
Rörelseresultat exklusive engångsposter 21 –124 3 416 3 248 –412 –533     3 004 2 715