Not 19 Eget kapital

Information om aktier (antal) 2013-12-31 2012-12-31
     
Egna stamaktier 141 655 251 870
Totalt innehav egna aktier 141 655 251 870
     
Utestående stamaktier 118 937 248 78 597 674
Utestående C-aktier 82 067 892 82 067 892
Totalt utestående antal aktier 201 005 140 160 665 566
     
Totalt registrerade stamaktier 119 078 903 78 849 544
Totalt registrerade C-aktier 82 067 892 82 067 892
Totalt registrerade antal aktier 201 146 795 160 917 436
Förändring av antal aktier och aktiekapital Antal aktier Aktiekapital 1)
1 januari 2013 160 917 436 402 294
Nyemission, maj 2013 40 229 359 100 573
31 december 2013 201 146 795 502 867
     
1) Kvotvärdet uppgår till 2,5 kronor per aktie för samtliga aktieslag.

Moderbolagets aktier är uppdelade i stamaktier och C-aktier. Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt men olika rätt till utdelning. Medan stamaktierna har oinskränkt rätt till kontant vinstutdelning, saknar C-aktierna rätt till kontant vinstutdelning. Samtliga C-aktier kommer att konverteras till stamaktier den 1 januari 2016 vilket innebär att bolaget därefter endast kommer att ha ett aktieslag i form av utdelningsberättigade stamaktier. Totalt antal aktier förblir oförändrade efter konverteringen.

Aktierelaterade incitamentsprogram som avslutats under 2013 har spätt ut antalet aktier med 110 215 stycken aktier.

Nyemission

I maj 2013 genomförde ICA Gruppen en nyemission om 5 017 miljoner kronor med företrädesrätt till befintliga aktieägare . Varje stamaktie berättigade till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter gav rätt att köpa en ny stamaktie till kurs 121 kronor. De stamaktier som ICA-handlarnas Förbund tecknade med stöd av sina C-aktier tecknades till kurs 129 kronor per stamaktie. Nyemissionen avsåg 40 229 359 stycken stamaktier.  Bolagets aktiekapital ökade från 402 293 590 kronor till 502 866 988 kronor fördelat på totalt 201 146 795 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,5 kronor.

Reserver

Specifikation av eget kapitalposten reserver 2013-12-31 2012-12-31
Omräkningsreserv    
Ingående omräkningsreserv 84 76
Omfört till resultatet –84 -
Årets omräkningsdifferenser 81 8
Utgående omräkningsreserv 81 84
     
Verkligt värde reserv    
Ingående verkligt värde reserv –21 7
Omfört till resultatet 21 -
Värdeförändringar under året 0 –28
Utgående verkligt värde reserv 0 –21
     
Säkringsreserv    
Ingående säkringsreserv 196 203
Omfört till resultatet –196 -
Värdeförändringar under året 20 –7
Utgående säkringsreserv 20 196
     
Summa reserver per 2013-12-31 2012-12-31
Ingående reserver 259 286
Årets förändring av reserver:    
Omräkningsreserv –3 8
Verkligt värde reserv 21 –28
Säkringsreserv –176 –7
Utgående reserver 101 259

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras.

Verkligt värde reserv

Verkligt värde reserven innefattar den ackumulerade nettoförändringen efter skatt av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Övrigt tillskjutet kapital

Övrigt tillskjutet kapital består i allt väsentligt av de tillskott, utöver aktiekapital, som tillförts av ägarna.

Innehav utan bestämmande inflytande

Avser i huvudsak preferensaktier emitterade av dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB under 2013. Preferensaktierna tecknas till lika delar av AMF Pensionsförsäkring AB och IF Skadeförsäkring AB. Preferensaktierna ger företräde till utdelning från ICA Fastigheter Sverige AB motsvarande en direktavkastning om 5,0 procent årligen, med kvartalsvis utbetalning. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Villkoren för preferensaktierna innebär i huvudsak att ICA Fastigheter Sverige AB från och med årsstämman 2018 till årsstämman 2020 kan inlösa preferensaktierna till ett belopp motsvarande 100 procent av teckningskursen i preferensaktieemissionen. Om inlösen sker innan eller efter den nämnda perioden ska istället ett belopp motsvarande 110 procent av teckningskursen betalas. Om inte inlösen skett senast vid årsstämman 2018 ökar företrädet till utdelning till ett belopp motsvarande en direktavkastning om 6,0 procent årligen. Preferensaktierna berättigar till en tiondels röst och omfattas av hembud. ICA Gruppens dotterbolag ICA Fastigheter AB har i egenskap av huvudägare i ICA Fastigheter Sverige AB ingått ett avtal med AMF Pensionsförsäkring AB och IF Skadeförsäkring AB. Genom detta avtal har ICA Fastigheter bland annat åtagit sig att beakta vissa begränsningar vad gäller ICA Fastigheter Sveriges skuldsättningsgrad. Därtill har ICA Fastigheter AB, i det fall preferensaktierna skulle vara utestående efter årsstämman 2020, bland annat åtagit sig att verka för en notering och ägarspridning av preferensaktierna.

Förvaltning av kapital

ICA Gruppens förvaltade kapital utgörs av koncernens redovisade eget kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln. Den 26 november 2013 beslutade styrelsen om följande långsiktiga finansiella mål för ICA Gruppen:

  • Växa snabbare än marknaden
  • Rörelsemarginal om 4 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital om 9 procent
  • Nettoskuld/EBITDA ˂2,0
  • Utdelning 50 procent av årets resultat
Utbetald och föreslagen utdelning Mkr
   
Utbetald utdelning under året  
Utdelning på stamaktier:  
Utdelning avseende 2012 : 0 kr/aktie 0
   
Förslag om utdelning som föreläggs årsstämman 2014  
Utdelning på stamaktier:  
Utdelning avseende 2013: 8 kr/aktie 951

Styrelsen för ICA Gruppen AB har beslutat att föreslå årsstämman den 11 april 2014 en ordinarie utdelning på 951 497 984 kronor (0).

ICA Banken, som är en del av ICA Gruppen, har finansiella kapitalkrav enligt de regler som gäller för banker. Kapitalkraven är en garanti för att ICA Banken ska kunna infria sina åtaganden gentemot sina kunder. Kapitalkraven innebär att ICA Banken måste ha en viss storlek på eget kapital ställt i relation till utlåningen och intäkterna. Att kapitalkraven uppfylls övervakas av Finansinspektionen. Kapitalkraven har till fullo infriats under året.