Not 18 Tillgångar och skulder tillgängliga för försäljning

Tillgångar tillgängliga för försäljning 2013 2012
Materiella anläggningstillgångar 56 -
Andra tillgångar till försäljning 586 -
Totalt 643 -
     
Skulder tillgängliga för försäljning 512 -

Vid utgången av 2013 redovisas portföljbolagen Forma Holding AB, Kjell & Co Intressenter AB och Cervera Intressenter AB i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning, då ICA Gruppen har för avsikt att avyttra dessa under de närmaste tolv månaderna. Nedan framgår de viktigaste slagen av tillgångar och skulder för dessa bolag.

  2013 2012
Tillgångar tillgängliga för försäljning    
Immateriella anläggningstillgångar 138 -
Materiella anläggningstillgångar 56 -
Finansiella anläggningstillgångar 158 -
Uppskjuten skattefordran 13 -
Omsättningstillgångar 278 -
Totala tillgångar 643 -
     
Skulder tillgängliga för försäljning    
Kortfristiga skulder 354 -
Avsättningar till pensioner 158 -
Totala skulder 512 -

Inga intäkter eller kostnader hänförliga till dessa portföljbolag har redovisats i övrigt totalresultat.