Not 17 Närståendetransaktioner

Utöver de transaktioner som omfattas av koncernredovisningen utgörs ICA Gruppens transaktioner med närstående främst av hyresförhållanden avseende de fastigheter som ägs av det med Alecta samägda bolaget Ancore Fastigheter AB.

2013 Försäljning till närstående Inköp från närstående Fordran på närstående Skuld till närstående
Joint ventures och intresseföretag 1 174 1 6
Totalt 1 174 1 6
         
2012 Försäljning till närstående Inköp från närstående Fordran på närstående Skuld till närstående
ICA AB 54 - 7 -

ICA Gruppen har haft dagliga transaktioner med de styrelseledamöter som är ICA-handlare. Transaktionerna är en naturlig del i deras roll som ICA-handlare och transaktionerna sker på samma villkor som för andra ICA-handlare.

För ersättningar till ledande befattningshavare, se not 4.