Not 16 Varulager

 Mkr 2013 2012
Varulager av handelsvaror 4 373 433
Avdrag för inkurans i varulager –120 -
Varulager 4 253 433