Not 15 ICA Banken

ICA Banken bedriver bankrörelse. Inom Privatmarknad bedriver ICA Banken betalnings och korttjänster, in- och utlåning, fondsparande samt förmedling av försäkringar.  Inlåningen utgörs av inlåning på transaktionskonto och sparkonto. Utlåningen består av konto- och kortkrediter, blancolån (utlåning utan säkerhet) samt lån mot pant i fastighet. Därutöver erbjuder banken bolån som förmedlas vidare till SBAB. ICA Banken erbjuder tre egna fonder som marknadsförs under eget namn. ICA Banken tillhandahåller även olika försäkringslösningar till privatpersoner i samarbete med försäkringsbolag. Inom Företagstjänster hanteras bland annat bankomater, betalterminaler med tillhörande transaktionsinsamling och utbetalningstjänst främst för offentliga sektorn.

Både in- och utlåningen sker till rörlig ränta med undantag för en liten del av utlåningen där räntebindningstiden är 3 månader. Den överlikviditet som uppstår i ICA Banken genom att inlåningen överstiger utlåningen, placeras främst kortfristigt i instrument med låg risk. Sammansättningen av inlåningen, utlåningen samt placeringar medför att den totala ränterisken är låg. Banken har mycket små belopp i utländsk valuta vilket gör att valutarisken är låg. Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder motsvarar redovisat värde.

ICA Bankens utlåning till privatpersoner har följande återstående löptider:    
 Mkr 2013 2012
Om högst tre månader 2 007 -
Längre än tre månader men högst ett år 874 -
Längre än ett år men högst fem år  3 436 -
Längre än fem år  1 630 -
Summa utlåning 7 947 -
     
Osäkra fordringar    
  2013 2012
Osäkra fordringar 45 -
Avgår: reserv för befarade kreditförluster –28 -
Osäkra fordringar netto 17 -

ICA Banken har som princip att klassificera en fordran som osäker när ränta eller amortering varit förfallen i mer än 60 dagar. Osäkra fordringar uppgick netto till 0,25% (0,29%) av utlåningen. Reserveringsgraden är reserven för befarade kreditförluster i förhållande till de totala osäkra fordringarna. Reserveringsgraden för osäkra fordringar uppgick till 61,81% (60,52%). Kreditförlusterna netto uppgick till en intäkt på 5 (-38) vilket motsvarar -0,06% (0,52%) av genomsnittlig utlåning till allmänheten. Kreditförlusterna har under året påverkats positivt med 34 MSEK från omvärdering av osäkra fordringar.

Lånefordringar med förfallna belopp, som inte är osäkra
 Mkr 2013 2012
Förfallna mellan 0 och 30 dagar 5 -
Förfallna mellan 31 och 60 dagar 48 -
Totalt 53 -

Övervägande del av utlåningen sker utan säkerhet.