Not 14 Andelar i joint ventures och intresseföretag

Joint ventures och intresseföretag

Mkr 2013 2012
Redovisat värde joint ventures och intresseföretag    
Ingående redovisat värde 6 339 6 847
Förvärv av ICA AB1) 674 -
Nya investeringar 30 -
Avyttringar –21 -
Utdelningar –24 –15
Utdelning ICA AB –800 –800
Resultatandelar  121 332
Poster i övrigt totalresultat - –25
Omklassificeringar2) –5 607 -
Utgående redovisat värde 712 6 339
     
1) Avser Ancore Fastigheter AB
2) Omklassificeringar avser ICA AB till dotterbolag (5 464) och Kjell & Co Elektronik AB (143) till tillgångar tillgängliga för försäljning.

Sammanställning av de väsentligaste innehaven av andelar i joint ventures och intresseföretag

  Andel % 1) Bokfört värde Bokfört värde Resultat-
andel
Resultat-
andel
 Mkr 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ancore Fastigheter AB, 556817-8858, Stockholm 50 - 703 - 6 -
Bra Förlag AB, 556424-7921, Stockholm - 50 - 9 - 0
ICA AB, 556582-1559, Stockholm - 40 - 6 186 78 308
Kjell & Co Elektronik AB, 556400-5378, Malmö 50 50 - 134 34 23
Trade Press AS, (966 705 086) Oslo - 40 - 10 1 1
Övriga      9 - 2 -
Totalt     712 6 339 121 332
             
1) Ägarandel överensstämmer med kapitalandel.             

Sammanställning av ICA Gruppens största innehav av joint ventures

  Ancore Fastigheter AB ICA AB koncernen
 Mkr 2013 2012 2013 2012
Intäkter 273 - - 96 863
Kostnader –116 - - –94 500
Övriga rörelseintäkter 0 - - 562
Rörelseresultat 157 - - 2 925
Finansnetto –135 - - –71
Skatt –5 - - –2 020
Årets resultat 17 - - 834
         
         
Anläggningstillgångar 3 775 - - 21 975
Omsättningstillgångar 84 - - 16 472
Summa tillgångar 3 859 - - 38 447
         
Eget kapital 43 - - 11 335
Långfristiga skulder 3 698 - - 3 466
Kortfristiga skulder 118 - - 23 646
Summa eget kapital och skulder 3 859   - 38 447

Ancore Fastigheter AB ägs tillsammans med Alecta pensionsförsäkring och utgör ett joint venture. ICA Fastigheter ABs ägarandel är 50 procent. Ancore Fastigheter AB äger och förvaltar 19 fastigheter i Sverige som innehåller ICA-butiker. Ancores belopp som anges ovan avser hela 2013. I redovisat värde av kapitalandelen ingår långfristiga lån lämnade till Ancore på 613 Mkr.

ICA Gruppen AB ägde 2012-12-31 40 procent av aktierna i ICA AB och innehavet redovisades som ett joint venture. Under 2013 förvärvade ICA Gruppen AB ytterligare 3 000 000 aktier (60 %) i ICA AB och innehavet redovisas från och med 27 mars 2013 som ett dotterbolag, se not 24.

Kjell & Co Elektronik AB är ett joint venture som sedan juli 2006 ägs till 50 procent av ICA Gruppen och till 50 procent av bröderna Fredrik, Markus och Mikael Dahnelius tillsammans med fadern Kjell Dahnelius. Innehavet är i balansräkningen 2013-12-31 klassificerat som tillgångar tillgängliga för försäljning.