Not 13 Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader och mark Förvaltnings-fastigheter Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar
Mkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Ackumulerade anskaffningsvärden 14 208 - 1 540 - 1 051 - 3 289 284 555 - 20 643 284
Ackumulerade avskrivningar –370 - –27 - –177 - –782 –236 - - –1 356 –236
Ackumulerade nedskrivningar 0 - 0 - 0 - –39 0 –2 - –41 0
Bokfört värde 13 838 - 1 513 - 874 - 2 468 48 553 - 19 246 48
                         
Vid årets början 0 - 0 - 0 - 48 66 0 - 48 66
Investeringar 1 589 - 37 - 141 - 750 21 115 - 2 632 21
Rörelseförvärv 13 234 - 1 543 - 912 - 2 390 - 445 - 18 524 -
Avyttringar och utrangeringar –615 - –40 - –3 - –135 –7 –5 - –798 –7
Årets avskrivningar –370 - –27 - –177 - –546 –33 - - –1 120 –33
Årets nedskrivningar 0 - 0 - - - –39 - –2 - –41 -
Årets omräkningsdifferens 0 - 0 - 1 - 0 1 0 - 1 1
Bokfört värde 13 838 - 1 513 - 874 - 2 468 48 553 - 19 246 48

Förvaltningsfastigheter

En intern värdering har gjorts av samtliga förvaltningsfastigheters verkliga värde. Värderingen baseras på de befintliga hyrorna och de reala avkastningskrav som gäller för de olika marknaderna. Den visar att det verkliga värdet överstiger det bokförda värdet med 166 (-). Enligt IFRS 13 är dessa fastigheter värderade enligt nivå 3.

Följande belopp har redovisats i resultaträkningen från förvaltningsfastigheter:

 Mkr 2013 2012
Hyresintäkter 62 -
Direkta kostnader 10 -

Pågående nyanläggningar

 I årets nedlagda kostnader ingår aktiverade räntekostnader med 9 (0) beräknade med en räntesats på 1,25% (-).