Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

  Goodwill Varumärken IT-system Övrigt Summa immateriella anläggningstillgångar
 Mkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Ackumulerade anskaffningsvärden 12 282 858 13 159 937 688 36 369 170 26 498 2 001
Ackumulerade avskrivningar   - 0 - –140 –9 –147 –111 –287 –120
Ackumulerade nedskrivningar –415 –284 –94 –2 0 0 0 - –509 –286
Bokfört värde 11 867 574 13 065 935 548 27 222 59 25 702 1 595
                     
Vid årets början 574 687 935 967 27 23 59 67 1 595 1 744
Investeringar 0 - - - 215 12 2 19 217 31
Företagsförvärv 11 545 - 12 200 - 441 - 204 - 24 390 -
Avyttringar och utrangeringar 0 –113 –29 –31 0 –1 –7 –13 –36 –152
Omklassificeringar –122 - - - –4 - - - –126 -
Årets avskrivningar - - - –1 –131 –7 –36 –14 –167 –28
Årets nedskrivningar –131 - –92 - - - - - –223 -
Årets omräkningsdifferens 1 - 51 - 0 - 0 - 52 -
Bokfört värde 11 867 574 13 065 935 548 27 222 59 25 702 1 595

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar ingår i resultaträkningens delposter enligt följande.

 Mkr 2013 2012
Försäljningskostnader –36 –28
Administrationskostnader –131 -
Totalt –167 –28

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar ingår i raden försäljningskostnader i resultaträkningen. Nedskrivningar har under året skett av hela det bokförda beloppet avseende varumärken hänförbara till Cervera (82) och tidningen Hälsa (10). Nedskrivning har även skett av goodwill hänförbar till Hemtex med 104 och Cervera med 27, båda ingående i segment portföljbolagen. Efter nedskrivningen redovisas ingen goodwill avseende Hemtex och Cervera.

Nedskrivningarna av varumärken och goodwill har skett i samband med den genomgång som har gjorts av portföljbolagen och dess roll i ICA Gruppen. Nedskrivningen av Hemtex har skett till nyttjandevärdet, medan nedskrivningen av Cervera har skett till verkligt värde efter försäljningskostnader i samband med att Cervera klassificerats som tillgång tillgängligt för försäljning. Goodwill hänförbar till Forma har prövats för nedskrivning i samband med att Forma klassificerats som tillgång tillgängligt för försäljning.

Goodwill är hänförbart till den lägsta nivå som den övervakas i den interna styrningen. För goodwill hänförbar till verksamheten i den svenska butiksrörelsen innebär det att den är hänförbar till segmentet ICA Sverige. För goodwill hänförbar till segment portföljbolagen är den hänförbar till inkClub respektive förlagsverksamheten i Forma.

ICA Sverige 11 545
Portföljbolagen:  
inkClub 322
Summa goodwill 11 867

Goodwill uppgående till 122 avseende Forma har omförts till tillgångar tillgängliga för försäljning.

ICA:s verksamhet i relation till de svenska ICA-handlarna regleras genom olika avtal. Dels genom en framförhandlad affärsmodell som hanterar varuflöden, kundrelationer och ICA:s centrala kostnader, dels genom avtal som reglerar royalty och vinstdelning samt hyresavtal. Affärsmodellen som reglerar relationen mellan den enskilda ICA-handlaren och ICA bygger på de erfarenheter, kompetenser och relationer som utarbetats under snart 100 år. Affärsmodellen med alla dess avtal och relationer är beroende av varandra vilket gör att det inte går att separera ett eller flera avtal eller delar ur helheten. Denna helhet i form av ICA:s affärsmodell redovisas som goodwill. Ingen del av redovisad goodwill är avdragsgill vid inkomstbeskattning.       

Vid förvärvet av ICA AB har varumärken avseende ICA samt Rimi identifierats. Varumärket ICA är hänförbart till den svenska butiksrörelsen och ICA-butikerna. Varumärket Rimi är hänförbart till butiksrörelsen i de baltiska länderna. Varumärken är hänförbara till följande segment:

ICA Sverige 11 500
Rimi Baltic 750
Portföljbolagen:  
inkClub 315
Hemtex 500
Summa varumärken 13 065

Samtliga varumärken har en obestämbar nyttjandeperiod.

IT-system avser aktiverade utvecklingskostnader för IT-system. Nyttjandeperioden fastställs per system och uppgår till mellan tre och fem år. Avskrivning sker linjärt över nyttjandeperioden. Återstående avskrivningstid för IT-system är cirka tre år.

Övriga immateriella tillgångar består av hyresrättigheter, andra immateriella övervärden i samband med förvärv av butiksrörelser samt pågående projekt. Avskrivning sker över bedömd nyttjandeperiod.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken sker årligen eller oftare om indikation finns på värdenedgång. Återvinningsvärdet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden om den inte är klassificerad som tillgänglig för försäljning, då återvinningsvärdet utgörs av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Beräkningarna baseras på företagsledningens prognoser för de närmaste tre till fem åren. Kassaflödena bortom denna tidsperiod extrapoleras.

Goodwill och varumärken, som uppkom genom förvärvet av ICA AB, har prövats för nedskrivning vid årets slut. Sedan förvärvet har inga händelser inträffat som indikerar en värdenedgång för vare sig goodwill eller varumärken i förvärvet. Nyttjandevärdet för segment ICA Sverige är mer än 10 miljarder kronor högre än redovisat  värde. För segment Rimi Baltic överstiger nyttjandevärdet redovisat värde med 5 miljarder kronor.

Prövning av nedskrivningsbehov av andra immateriella tillgångar

För andra immateriella tillgångar än goodwill och varumärken beräknas ett återvinningsvärde när det finns en indikation på att tillgången har minskat i värde. Under året har inga händelser inträffat som indikerar en värdenedgång.

Viktiga variabler Metod för att skatta värden
Tillväxt Tillväxten bedöms utifrån affärsplaner och prognoser under en period på tre till fem år. Efter prognosperioden beräknas den långsiktiga tillväxten till 2 procent för ICA Sverige, 2,5 procent för Hemtex och inkClub samt 3,0 procent för Rimi Baltic. Detta innebär inte i något fall en ökande tillväxttakt jämfört med den tre till femåriga prognosperioden.
Investeringar Bedömning sker av nivån på underhållsinvesteringar för att behålla tillgångarna i befintligt skick.
Rörelsekapital Behovet av rörelsekapital har bedömts kvarstå på samma relativa nivå som vid slutet av prognosperioden. 
Diskonteringsränta Diskonteringsräntan sätts med hänsyn till rådande räntenivåer och särskilda riskfaktorer för respektive enhet. Diskonteringsräntan motsvarar enhetens genomsnittliga kapitalkostnad. 
  ICA Sverige 6,1 procent
  Rimi Baltic 8,0 procent
  inkClub 13,8 procent (13,8)
  Hemtex 11,5 procent (12,3)

Känslighetsanalys

För ICA Sverige innebär en ökning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet, eller en minskad EBITDA marginal med 1 procentenhet, ingen nedskrivning.

För Rimi Baltic innebär en ökning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet, eller en minskad EBITDA marginal med 1 procentenhet, ingen nedskrivning.

För Hemtex innebär en ökning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet en nedskrivning med 57.

För inkClub innebär en ökning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet ingen nedskrivning.