Not 11 Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning för stamaktier och C-aktier beräknas genom att det resultat för året som tillkommer innehavarna av aktierna i moderföretaget divideras med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. Det under 2013 avslutade incitamentsprogrammet har inte skapat någon väsentlig utspädning av antalet aktier. 2012 års resultat per aktie har räknats om som en effekt av nyemissionen av aktier i ICA Gruppen AB under 2013.

 Mkr 2013 2012
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 9 439 280
     
Vägt genomsnitt av antalet aktier före utspädning och omräknat för effekt av nyemission 2013, tusental 190 007 169 829