Not 10 Skatter

Mkr 2013 2012
Aktuell skatt    
Aktuell skatt på årets resultat –495 –19
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 116 37
Redovisad skattekostnad –379 18
     
Avstämning av effektiv skattekostnad    
Resultat före skatt 9 825 244
     
Skatt enligt gällande skattesats i Sverige 22% (26,3%) –2 161 –64
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden 27 99
Skatt avseende ej redovisad uppskjuten skattefordran –201 –48
Effekt av ändrad skattesats 10 9
Vinstdelning och aktieutdelning 42 -
Realisationsresultat 57 -
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter –8 –7
Effekt av annan skattesats i utländska bolag 58 -
Resultat från förvärv av ICA AB 1 771 -
Nedskrivning goodwill –30 -
Övrigt 56 29
Effektiv skattesats 3,9% (-7,4%) –379 18
Mkr 2013 2012
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder    
Anläggningstillgångar –4 174 –210
Varulager 25 -
Avsättningar 390 21
Underskottsavdrag 160 202
Obeskattade reserver –953 –2
Finansiella derivat –4 -
Summa uppskjuten skattefordran (+) uppskjuten skatteskuld (-), netto –4 556 11
     
I balansräkningen redovisas följande:    
Uppskjuten skattefordran 369 223
Uppskjuten skatteskuld –4 925 –212

Koncernen har ej redovisat uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag på 1 277 Mkr i Norge (-) och 68 Mkr i Litauen (-). Underskottsavdragen har ingen förfallotidpunkt. Baserat på prognoser har skattefordran avseende dessa underskott ej ansetts kunna redovisas.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 Mkr Balans per 1 jan 2013 Redovisat i resultat-räkningen Redovisat i övrigt totalresultat Förvärv av rörelse Balans per 31 dec 2013
Anläggningstillgångar –210 2 –38 –3 928 –4 174
Varulager - 0   25 25
Avsättningar 21 –16 –53 438 390
Underskottsavdrag 202 128 0 –170 160
Obeskattade reserver –2 2   –953 –953
Finansiella derivat - 0 –6 2 –4
Summa 11 116 –97 –4 586 –4 556
 Mkr Balans per 1 jan 2012 Redovisat i resultat-räkningen Redovisat i övrigt totalresultat Balans per 31 dec 2012
Anläggningstillgångar –259 53 –4 –210
Avsättningar 22 –1   21
Underskottsavdrag 215 –13   202
Obeskattade reserver - –2   –2
Summa –22 37 –4 11

Skattefordringar redovisas med (+) och skatteskulder med (-) i tabellen ovan.

Skatt i övrigt totalresultat

  2013
 Mkr Före skatt Skatt Efter skatt
Omvärdering förmånsbestämda pensioner 267 –53 214
Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter 119 –38 81
Kassaflödessäkringar:      
  - årets värdeförändring 26 –6 20
Poster överförda till resultatet –259   –259
Övrigt totalresultat 153 –97 56
       
  2012
 Mkr Före skatt Skatt Efter skatt
Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter 12 –4 8
Verkligt värde reserv –28   –28
Kassaflödessäkringar:      
  - årets värdeförändring –7   –7
Övrigt totalresultat –23 –4 –27