Not 1 Redovisningsprinciper och allmän information

ICA Gruppen AB (publ), organisationsnummer 556048-2837, har sitt säte i Stockholms kommun. Adressen till huvudkontoret är ICA Gruppen AB, 171 93 Solna, besöksadress är Svetsarvägen 16, Solna och adress till hemsidan är www.icagruppen.se. ICA Gruppen AB är dotterbolag till ICA Handlarnas förbund, organisationsnummer 802001-5577.

ICA Gruppen AB (publ) är moderbolag i ICA Gruppen och är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen samt Finland. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA  Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma Publishing Group och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX  Stockholm och ingår i segmentet Large Cap.

Årsredovisningen och koncernredovisningen godkändes för utfärdande av styrelsen den 21 februari 2014. Koncernens rapport över totalresultat och finansiell ställning samt moderbolagets resultat och balansräkningar kommer att fastställas på årsstämman den 11 april 2014.

Koncernredovisningen är upprättad enligt, av EU kommissionen antagna, International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).  Dessutom tillämpas RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Rekommendationen anger kompletterande normgivning utifrån bestämmelser i Årsredovisningslagen.

Nya redovisningsprinciper 2013

Ändrade redovisningsprinciper avseende sale and leaseback transaktioner

När ICA Gruppen har avyttrat en fastighet med samtidig återhyra och vidareuthyrning till en icke konsoliderad ICA handlare, har sådana transaktioner redovisats som sale and leaseback transaktioner. Innebörden har varit att fastigheten ej betraktats som såld och att erhållen likvid redovisats som ett lån. Fastigheten har fortsatt redovisats i balansräkningen och skrivits av under sin nyttjandeperiod. Betalningen av hyra har redovisats som ränta och amortering på lånet. Vid den tidpunkt vidareuthyrningen till en fristående ICA handlare upphört av något skäl har fastigheten redovisats som såld. Om fastigheten hyrts tillbaka för egen användning inom ICA gruppen, har fastigheten däremot betraktats som såld, förutsatt klassificering som operationellt leasingavtal och marknadsmässiga villkor vid både försäljningen och hyresavtalet.

Denna princip utarbetades av styrelsen i samband med införandet av IFRS år 2004. Den är baserad på IAS 18 Intäkter samt regler inom US GAAP.
 
Styrelsen har gjort en förnyad bedömning av dessa transaktioner. Styrelsen anser inte att redovisningen återger innebörden av dessa transaktioner på ett tillräckligt relevant sätt.  Avtalen om återhyran och vidareuthyrningen ska bedömas tillsammans eftersom dessa avtal upprättas samtidigt. ICA gruppen har en begränsad risk och inblandning i fastigheten. Den hittillsvarande principen har beaktat återhyran till ICA Gruppen i större utsträckning än vidareuthyrningen till ICA handlaren, trots att avtalen är avhängiga av varandra. Avtalsarrangemanget är dessutom likartat oavsett om ICA butiken är konsoliderad i ICA gruppen eller om ICA butiken är fristående, icke konsoliderad. Då innebörden av avtalsupplägget i de båda fallen är likartad ska inte redovisningen vara olika, vilket varit fallet hittills.

Att redovisa en fastighet som såld i ett sådant arrangemang, och hyresbetalningarna efter försäljningen som hyreskostnader, anser styrelsen därför ger en mer relevant och riktig bild av innebörden av dessa transaktioner, än den hittillsvarande redovisningen gjort.

Bytet av redovisningsprincip har skett retroaktivt och ingående balans för 2012-01-01 har räknats om vilket medfört att Andelar i joint ventures har ökat med 662 Mkr. Motposten har redovisats som byte av redovisningsprincip i eget kapital. Under 2012 har andelar i joint ventures resultat minskat med 44 Mkr, och för 2013 har resultat från ICA AB fram till förvärvet av ICA AB den 27 mars inneburit ett minskat resultat med 17 Mkr. Effekt av förvärv av ICA AB har genom samma ändring av redovisningsprincip minskat med 601 Mkr till 8 051 Mkr.

Eftersom påverkan på balansräkningen av den ändrade redovisningsprincipen endast påverkar historiska värden för andelar i joint ventures och intresseföretag, samt eget kapital, lämnas ingen jämförande balansräkning per den 1 januari 2012.

Presentationsform för räkningar

Presentationsformen för räkningarna i koncernens årsredovisning 2013 har ej förändrats jämfört med 2012 men de har i viss mån anpassats till följd av att ICA AB är den dominerade verksamheten sedan förvärvet av 100 procent av aktierna den 27 mars 2013.

Nya eller ändrade standarder som har tillämpats från och med 2013

Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
IFRS 13 Värdering till verkligt värde
Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Ändringarna i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar utökar upplysningskraven vid kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. ICA Gruppen har kompletterat med upplysningar avseende kvittningar i not 21.

IFRS 13 Värdering till verkligt värde fastställer ett regelverk för värdering till verkligt värde där så krävs av andra standarder. Standarden är tillämplig vid värdering till verkligt värde av både finansiella och icke-finansiella poster. IFRS 13 kräver flera kvantitativa och kvalitativa upplysningar om värdering till verkligt värde. Ändringarna innebär att upplysningarna avseende verkligt värde har utökats i viss omfattning.

Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter avseende presentationen av poster i övrigt totalresultat. Poster som kan återföras till resultatet presenteras särskiljt från poster som inte kan återföras.

IAS 19 Ersättningar till anställda är ändrad. Främst gäller ändringen att tidigare oredovisade omvärderingar redovisas genast i övrigt totalresultat. ICA Gruppen har haft som princip att redovisa omvärderingar i resultatet, vilket innebär att förändringen av IAS 19 har ringa effekt på de finansiella rapporterna.

Ändringar i IAS 36 – Nedskrivningar. Ändringen innebär att kravet att upplysa om återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter till vilka goodwill allokerats, som infördes i samband med införandet av IFRS 13 Värdering till verkligt värde, tas bort. Istället införs ytterligare upplysningskrav om verkligt värde när återvinningsvärdet på en nedskriven tillgång baseras på verkligt värde minus försäljningskostnader. Ändringen ska tillämpas från 1 januari 2014 men ICA Gruppen har valt att förtidstillämpa ändringen 2013.

Inga andra nya eller ändrade, och av EU godkända, IFRS standarder som har någon väsentlig påverkan på ICA Gruppens finansiella rapporter tillämpas 2013.

Nya redovisningsprinciper 2014 och senare

Följande av EU godkända IFRS standards med relevans för ICA Gruppen kommer att börja tillämpas 2014:

IFRS 10 Koncernredovisningar,
IFRS 11 Samarbetsarrangemang, och
IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag.
IFRIC 21 ”Levies”

IFRS 10 Koncernredovisning ersätter de delar av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter som inriktar sig på när och hur ett ägarföretag ska upprätta koncernredovisning.

IFRS 10 innefattar regler om när ett företag ska konsolideras och utgångspunkten är bestämmande inflytande. Syftet med IFRS 10 är att det endast ska finnas en grundförutsättning för konsolidering av samtliga företag oavsett karaktären på investeringsobjektet. Den grundförutsättningen är bestämmande inflytande. IFRS 10 kommer ej att få någon väsentlig effekt på ICA Gruppens redovisning.

IFRS 11 Samarbetsarrangemang ersätter IAS 31 Andelar i Joint Ventures och SIC-13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till gemensamt styrt företag. IFRS 11 klassificerar samarbetsarrangemang antingen som en gemensam verksamhet eller som ett joint venture. Avgörande för klassificeringen som en gemensam verksamhet eller ett joint venture är parternas rättigheter och förpliktelser enligt avtal. Enligt IFRS 11 ska kapitalandelen användas för andelar i joint ventures. IFRS 11 kommer ej att få någon väsentlig effekt på redovisningen.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag ska tillämpas för upplysningar om andelar i dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag eller strukturerade företag som inte konsolideras. IFRS 12 kommer att medföra förändrade upplysningskrav.

IFRIC 21 ”Levies” behandlar vid vilken tidpunkt en förpliktande händelse uppstår som föranleder skuldredovisning.  En ”levy” (avgift) definieras som ett utflöde av resurser som påförs företaget av statligt, eller motsvarande, organ genom lager och regler. Införandet av IFRIC 21 kommer ej att ha någon effekt på ICA Gruppens finansiella rapporter. IFRIC 21 förväntas godkännas av EU under andra kvartalet 2014.

IFRS 9 Finansiella instrument är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden kommer att kompletteras med regler om bland annat nedskrivningar. Tidplan för tillämpning saknas för närvarande.

Tillämpade redovisningsprinciper 

Grund för redovisningen

Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för finansiella derivat och finansiella tillgångar som kan säljas, vilka värderas till verkligt värde. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Samtliga belopp i de finansiella rapporterna anges i miljoner svenska kronor om ej annat anges.

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder är sådana som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är sådana som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Koncernredovisningen

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget ICA Gruppen AB (under året namnändrat från Hakon Invest AB) och dess dotterföretag.

Förvärvsmetoden används vid redovisning av förvärv av dotterföretag. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i resultatet  när de uppkommer.

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav, överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden.

För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. Principen bedöms per förvärv.

Vid stegvisa förvärv omvärderas de tidigare egetkapitalandelarna i det förvärvade bolaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuell vinst eller förlust redovisas i resultatet. Eventuella förändringar i värdet på de tidigare egetkapitalandelarna som före förvärvstidpunkten redovisats i övrigt totalresultat, omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som om dessa andelar hade avyttrats.

Investeringar i intresseföretag

Innehav i intresseföretag redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden.

Investeringar i joint ventures

ICA Gruppen redovisar joint ventures enligt kapitalandelsmetoden.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas i respektive enhet till enhetens funktionella valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om.

Valutakursdifferenser redovisas i resultatet för den period i vilka de uppstår, med undantag för transaktioner som utgör säkring som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden, då vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas samtliga koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan till svenska kronor. De valutakursdifferenser som uppkommer genom omräkningen redovisas i övrigt totalresultat. Valutakursdifferenser hänförbara till utvidgade investeringar i form av lämnade permanenta lån redovisas också i övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas de ackumulerade valutakursdifferenserna i resultatet tillsammans med vinsten eller förlusten vid avyttringen.

Intäkter

Vid partihandelsförsäljning redovisas en intäkt när varan levereras, och vid detaljhandelsförsäljning när varan betalas i butiken. Vid försäljning online redovisas intäkten när varan anlänt till kunden. Intäkter från franchiseförsäljning redovisas vid leveranstillfället avseende både varor och övriga franchiseintäkter. Hyresintäkter redovisas i den period till vilken de är hänförliga.

I de fall en försäljning sker med ett åtagande att kunden ska erhålla en bonus, redovisas intäkten för bonusdelen av betalningen först då bonusen utnyttjas. Till dess redovisas den som en skuld.

Intäkter från konsulttjänster samt franchiseavgifter, royalty och vinstdelning från ICA-handlare redovisas i takt med att de tjänas in.

Resultatet från fastighetsförsäljningar redovisas när de huvudsakliga riskerna och förmånerna förknippade med fastigheten överförts till köparen vilket oftast sker på tillträdesdagen.

I de fall ICA bygger en fastighet för försäljning är det ICA som i normalfallet bestämmer fastighetens utformning och konstruktion. Intäkt från försäljningen redovisas i sin helhet vid den tidpunkt då köparen övertagit risken för fastigheten och ICA erhållit betalning.

Utdelningsintäkter redovisas i resultatet när rätten att erhålla utbetalningen fastställs.

Leasing

Leasingavtal klassificeras i koncernen som antingen operationella eller finansiella. För närvarande finns inga finansiella leasingavtal.

ICA som leasetagare

Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som en kostnad i resultatet och fördelas linjärt över avtalets löptid.

ICA som leasegivare

Tillgångar enligt ett operationellt leasingavtal fördelas på respektive slag av tillgång. Leasingintäkterna periodiseras och redovisas linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt

Inkomstskatter redovisas i resultatet utom då den underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital, varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden. Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och outnyttjade under¬skottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att finnas tillgäng¬liga. Värdet av uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag.

Goodwill

Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv hänförs till de kassagenererande enheter som drar nytta av förvärvet. Nyttjandeperioden är obestämbar. Goodwill skrivs ej av utan nedskrivningsprövning sker minst årligen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som hyrs ut till tredje part till skillnad mot rörelsefastigheter som är sådana fastigheter som används i koncernen eller hyrs ut till ICA-handlare. Förvaltningsfastigheter redovisas enligt samma principer som andra materiella anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar till försäljning

Anläggningstillgångar klassificeras som anläggningstillgångar till försäljning om de är tillgängliga för omedelbar försäljning, det finns beslut om att de skall säljas och det är sannolikt att en försäljning är genomförd inom tolv månader. Anläggningstillgångar till försäljning värderas till det lägsta av bokfört värde och bedömt försäljningsvärde med avdrag för försäljningskostnader.

En avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller klassificerats som att den innehas för försäljning och i normalfallet utgör minst ett segment.

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärden, bedömd nyttjandeperiod samt restvärde. Bedömningen omprövas årligen.

Byggnader 20–40 år
Förvaltningsfastigheter 20–40 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 6–20 år
Butiksinventarier och lastbilar 7–10 år
IT-system 3–6 år
Övriga inventarier  3–10 år

Nedskrivningar

Redovisat värde för anläggningstillgångar prövas för nedskrivning genom att det redovisade värdet jämförs med det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid nuvärdesberäkningen av framtida nettokassaflöden används en diskonteringsfaktor före skatt som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde, samt de risker som förknippas med tillgången.

Goodwill, tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod samt immateriella tillgångar som inte tagits i bruk är föremål för minst årliga nedskrivningsprövningar.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet består av samtliga inköpskostnader med avdrag för erhållen leverantörsbonus som är hänförlig till artiklar i varulagret.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Den efterföljande redovisningen är beroende av till vilken kategori de finansiella instrumenten tillhör. Kategorierna är: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultatet,  investeringar som hålls till förfall, lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas, finansiella skulder värderade till verkligt värde i resultatet samt andra finansiella skulder.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då ICA förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder har bestämts i enlighet med beskrivningar i not 21 i koncernen.

Skulder till kreditinstitut och andra låneskulder

Samtliga låneskulder tillhör kategorin ”Andra finansiella skulder” och redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Initialt redovisas lån till värdet av vad som erhållits i lån med avdrag för utgifter som hänförs till upplåningen. Utgifterna för upplåningen periodiseras över lånets löptid.

Derivat

Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. De derivatinstrument där ICA Gruppen ej tillämpar säkringsredovisning kategoriseras som ”Verkligt värde via resultatet” i underkategorin ”Innehas för handel” och värdeförändringarna redovisas i resultatet.

För derivatinstrument som uppfyller kraven för kassaflödessäkring redovisas effektiv del av värdeförändringarna i övrigt totalresultat i avvaktan på att den säkrade posten redovisas i resultatet. Den ineffektiva delen av värdeförändringarna redovisas i resultatet.

ICA Bankens fordringar och skulder

ICA Bankens utlåning i form av blanco- och kortkrediter till konsumenter tillhör kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar” och redovisas till upplupet anskaffningsvärde på likviddagen och därefter med hänsyn till konstaterade och sannolika kreditförluster. ICA Bankens inlåning redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Placeringar av ICA Bankens överlikviditet redovisas till upplupet anskaffningsvärde, eller till verkligt värde med värdeförändring  i resultatet, beroende på typ av placering.

Ränta

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Räntekostnaden för tillgångar som tar minst ett år att färdigställa aktiveras som en del av anskaffningsvärdet för tillgången.

Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar som har en återstående löptid på högst tre månader. Kassa och banktillgodohavanden kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kortfristiga placeringar kategoriseras som ”Verkligt värde via resultatet” i underkategorin ”Innehav för handel” och värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultatet.

Avsättningar

En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen bedöms erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna enligt kontraktet.

Om koncernen är involverat i en tvist bedöms det mest troliga utfallet av tvisten. Om den samlade bedömningen är att det är mer än 50 procent sannolikt att ICA Gruppen kommer att förlora tvisten sker en avsättning med det belopp som bedöms som det mest troliga utfallet.

Pensioner och övriga utfästelser om förmåner efter avslutad anställning

I koncernen finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Beräkningen av nuvärdet av de förmånsbestämda pensionsplanerna grundar sig på ett antal antaganden. Från nuvärdet av pensionsförpliktelsen dras verkligt värde på förvaltningstillgångar av. Diskonteringsräntan är räntan för förstklassiga företagsobligationer med en löptid som motsvarar löptiden för förpliktelsen.

Omvärderingar redovisas i övrigt totalresultat när de uppstår.

Aktierelaterade ersättningar

Hakon Invest har haft tre kombinerade aktiematchnings- och prestationsbaserade incitaments-program som riktat sig till samtliga medarbetare i moderbolaget. Programmen har haft ett krav på egen investering och en intjänandeperiod samt en lösenperiod. Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapital instrument innebär att en utgift periodiseras och redovisas under intjänandeperioden. Kostnaden baseras på ett från början fastställt värde per aktie samt en vid varje bokslut gjord bedömning av hur många aktier som slutligen kommer att utges med beaktande av intjänande- och prestationsvillkor. Under intjänandeperioden sker avsättning för de sociala avgifter som utgår. Återköp av egna aktier för att uppfylla åtagandet enligt programmet redovisas direkt i eget kapital.

I portföljbolagen finns i vissa fall optionsprogram till dess styrelseordförande och ledande befattningshavare. Optionsprogrammen består av syntetiska optioner och i vissa fall av köpoptioner. Programmen är kontantreglerade och värdeförändringen på optionerna ingår i årets resultat.

Väsentliga antaganden och bedömningar

Koncernredovisningen baseras på antaganden och bedömningar som gjorts av styrelsen. De antaganden och bedömningar som styrelsen anser som mest väsentliga och där det finns störst risk för ändrad värdering av tillgångar och skulder i framtiden är följande:

Värdering av anläggningstillgångar

Det sker en löpande bevakning av att anläggningstillgångarna inte har ett bokfört värde som  överstiger återvinningsvärdet. För att bedöma återvinningsvärdet krävs antaganden och bedömningar av framtiden. Skulle verkligt utfall avvika från de bedömda värdena kan detta leda till en nedskrivning av de bokförda värdena.