Ordlista

Avkastning på eget kapital - Resultat efter skatt, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabilitet på eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital - Resultat efter finansiella intäkter, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabilitet på sysselsatt kapital. EBITDA - Rörelseresultatet, exklusive effekter av förvärv, före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation).

Bangladesh Accord - Ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh.

BSCI - Business Social Compliance Initiative, europeiskt nätverk för sociala leverantörsrevisioner.

BRC - British Retail Consortium. Branschorganisation för detaljhandeln i Storbritannien.

BRC CP - British Retail Consortium Consumer Products, en standard för icke mat-produkter, som omfattar produktsäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad.

BRC S&D - British Retail Consortium Storage and Distribution, en kvalitetsstandard för detaljhandelsföretag, som omfattar produktsäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad.

Business Ethics and Policy Committee - ICA Gruppens tvärorganisatoriska kommitté som föreslår prioriterade hållbarhetsområden och övervakar etiska problem, risker och den allmänna opinionen.

Debio - Kontrollorganisation för ekologisk produktion, norsk motsvarighet till svenska KRAV.

Eget kapital per aktie - Eget kapital, exklusive minoritet, dividerat med totalt antal utestående aktier.

Fairtrade - Oberoende certifiering och produktmärkning med fokus på förbättrade arbets- och levnadsvillkor hos odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

GFSI - Global Food Safety Initiative, ett företagsdrivet initiativ för en ständig förbättring av ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Global Compact - FN:s initiativ för att stimulera företags medverkan till utveckling inom mänskliga rättigheter, arbete och miljö.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point, metodik för riskanalys och riskhantering.

Högriskländer - Länder med hög risknivå definieras i enlighet med FNs utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP).

ICAs egna varor - Samtliga varor där ICA är primär avsändare av produkten, i huvudsak egna märkesvaror.

ICAs Goda Affärer - Sju ståndpunkter som reglerar ICAs verksamhet och utgör grunden i hållbarhetsarbetet.

IEH - Initiativ for etisk handel, norskt forum för etisk handel och andra utmaningar i globala distributionskedjor.

ISO 9001/ISO 14001 - Internationella standarder för ledningssystem för kvalitet/livsmedelssäkerhet och miljö.

Kassaflöde per aktie - Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

KRAV - Svensk oberoende produktmärkning för ekologiskt producerad mat.

Large cap är storbolagslistan på Nasdaq OMX Stockholm.

MSC - Marine Stewardship Council, internationellt miljömärke för fisk och skaldjur.

NASDAQ OMX Stockholm är en marknadsplats för handel med värdepapper. Förutom aktier i olika svenska företag handlas även andra typer av värdepapper, till exempel obligationer, förlagsbevis, premieobligationer, optioner och terminer.

Nettoskuld - Räntebärande skulder exklusive pensioner, ICA Banken samt likvida medel.

Preferensaktie - En aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier.

Proforma är en redovisning av en hypotetisk finansiell situation. För att ge en ekonomisk bild över hur det skulle ha sett ut om ICA Gruppen hade haft nuvarande struktur under 2012 och 2013 har en proforma-redovisning upprättats.

Rainforest Alliance - Oberoende certifiering och produktmärkning med målsättning att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter.

Resultat per stamaktie - Periodens resultat, exklusive minoritet, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per C-aktie - Samma definition som för resultat per stamaktie, eftersom stamaktier och C-aktier berättigar till lika del i resultatet och eget kapital. C-aktien ger dock inte rätt till kontant vinstutdelning vilket stamaktien gör.

RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil, en organisation inrättad för att främja tillväxt och användning av hållbart certifierad palmolja.

RTRS - Round Table on Responsible Soy, en organisation inrättad för att främja tillväxt och användning av hållbart certifierad soja.

Rörelsemarginal - Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Soliditet - Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Svanen - Miljömärke utfärdat av Nordiska ministerrådet för produkter med mindre miljöbelastning.

Svensk standard för livsmedelshantering i butik - Svensk branschgemensam standard för livsmedelshantering och matsäkerhet i butik.

Sysselsatt kapital - Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande skulder och avsättningar.

UN-Water - FN:s enhet som stödjer stater i sina vattenrelaterade ansträngningar för att nå millenniemålen.

UTZ Certified - Oberoende certifiering och produktmärkning med målsättning att nå hållbar odling.