Årsstämma och kalendarium

Årsstämma 2014

Årsstämma i ICA Gruppen äger rum fredagen den 11 april 2014 kl 09.30 på Friends Arena, Entré K, Råsta Strandväg 1, i Solna.

Kallelse till årsstämma offentliggörs den 14 mars 2014 genom pressmeddelande och på bolagets hemsida, samt publiceras i Post- och Inrikestidningar och i annonser i dagspress, så som Svenska Dagbladet. Kallelsen samt beslutsunderlag till de på årsstämman förekommande ärendena finns tillgängligt på www.icagruppen.se under fliken bolagsstyrning.

Deltagande

För att delta på årsstämman krävs att aktieägare dels är införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB lördagen den 5 april 2014, vilket innebär att införande måste ske senast fredagen den 4 april 2014, dels har anmält sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 7 april 2014.

Anmälan kan göras på ICA Gruppens hemsida under fliken bolagsstyrning eller per telefon 08-402 90 40 vardagar mellan kl 09.00 och 17.00 eller per post till ICA Gruppen AB, Årsstämma 2014, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före fredagen den 4 april 2014 hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman.

Utdelning

Styrelsen för ICA Gruppen förslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 8 kronor per stamaktie, eller totalt 951 Mkr. Sista dag för handel med aktier i ICA Gruppen inklusive rätt att erhålla utdelning är, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, fredagen den 11 april 2014 med avstämningsdag den 16 april. Beräknad utbetalningsdag i Euroclear Swedens system blir därmed onsdagen den 23 april 2014.

Kalendarium

Årsstämma 2014:    11 april 2014
Delårsrapport januari–mars 2014:   7 maj 2014
Delårsrapport januari–juni 2014:   20 augusti 2014
Delårsrapport januari–september 2014:  12 november 2014

Delårsrapporter samt övrig information från bolaget publiceras löpande på bolagets hemsida www.icagruppen.se. Där finns också möjlighet att anmäla sig för prenumeration på information som bolaget offentliggör i pressmeddelanden. Samtliga delårsrapporter samt pressmeddelanden som riktas till kapitalmarknaden publiceras på svenska och engelska.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets huvudkontor i tryckt format från och med vecka 12. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som anmält intresse.

Kontakt

IR Direktör Frans Benson
+46 8 561 500 20
frans.benson@ica.se