Viktiga händelser under året

 • Mars, förvärv av Aholds aktier i ICA AB.
 • April, ny koncernledning utsedd. Styrelsen utsåg Per Strömberg till ny vd för ICA Gruppen, efter att förvärvet av resterande aktier i ICA slutförts. Per Strömberg och övrig koncernledning i ICA Gruppen tillträdde sina befattningar i anslutning till årsstämman den 20 maj 2013.
 • April och juli, norska konkurrensmyndigheten införde tillfälligt stopp för samarbete. FAD (departement i Norge) gav temporärt ja till gemensamma inköp i avvaktan på slutligt beslut. Den norska konkurrensmyndigheten beslutade att tillfälligt stoppa ICA Norges samarbete med Norgesgruppen, som var tänkt att starta i april, under tiden myndigheten gör en granskning. Stoppet gällde till den 30 september 2013. I början av juli meddelade norska FAD att ICA Norge tilläts påbörja inköpssamarbetet innan slutligt beslut, men att samarbetet inom logistik fortsatt måste invänta myndigheternas beslut som preliminärt väntas den 30 september 2013.
 • Maj, bolaget bytte namn från Hakon Invest till ICA Gruppen och genomförde en nyemission om 5 miljarder kronor med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Nyemissionen var en del av finansieringen av förvärvet av resterande aktier i ICA, som slutfördes i mars 2013.
 • Juni, ICA Sverige beslutade att bygga ut lagret i Helsingborg och avveckla lagret i Arlöv, som ett steg i utvecklingen mot en effektivare och modernare logistikstruktur. Förändringarna genomförs med start våren 2015. ICA Fastigheter förvärvade lagerfastigheten i Helsingborg tillsammans med Alecta via ett joint venture. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 931 Mkr. Förvärvet slutfördes den 15 augusti 2013.
 • Juni, ICA Gruppen emitterade obligationer inom ramen för bolagets MTN-program. Totalt emitterades obligationer i svenska kronor för 5 miljarder kronor, med löptider på fem och två år. Likviden har använts för att återbetala delar av bryggfinansieringen avseende förvärvet av ICA.
 • September, norska konkurrensmyndigheten förlängde tillfälligt stopp för samarbete till den 10 januari 2014, under tiden myndighetens granskning pågår.
 • September, ICA Sverige ska expandera butikskonceptet ICA To Go, som är ett mindre butiksformat som med hög tillgänglighet erbjuder färdiga måltidslösningar. ICA To Go har funnits som pilotprojekt i centrala Stockholm under drygt tre år. De närmaste två åren är ambitionen att öppna ytterligare tio butiker samt att etablera konceptet i en del befintliga ICA-butiker.
 • Oktober, ICA Bankens vd Jörgen Wennberg går i pension i september 2014. ICA Gruppen har därför påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare. Jörgen Wennberg kvarstår som vd för ICA Banken och medlem av ICA Gruppens koncernledning fram till sin pensionering.
 • Oktober, ICA Banken rankas som Sveriges bästa privatbank av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som årligen sammanställer hur nöjda bankkunderna är med sina banker. ICA Banken har under året ökat sin tillgänglighet och service, bland annat genom lansering av en ny internetbank.
 • November, Merlin Poljak, CFO för ICA Sverige, utsågs till tillförordnad CFO för ICA Gruppen med anledning av att Sonat Burman-Olsson, tidigare vice vd och CFO, slutade för att gå vidare till andra uppdrag utanför koncernen.
 • November, styrelsen har fastställt koncernens långsiktiga finansiella mål samt utvärderat de fem portföljbolag som ICA Gruppen äger vid sidan av ICA-verksamheterna. Innehaven i Hemtex och inkClub kvarstår oförändrade, medan Forma, Kjell & Company och Cervera kommer att avyttras.
 • December, ICA Gruppen emitterade onoterade preferensaktier om totalt 3 miljarder kronor i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB. Emissionen var ett led i finansieringen av förvärvet av resterande aktier i ICA.
 • December, ICA Fastigheter sålde två fastigheter med Maxi ICA Stormarknad som hyresgäst till Ancore. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 435 Mkr.
 • December. Den norska konkurrensmyndigheten förlängde granskningen av det planerade samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen inom inköp och distribution. Anledningen var de planer på inköpssamarbete som COOP Norge och Rema 1000 har aviserat.