Resultatsammanfattning

Koncernen

Koncernens nettoomsättning uppgick till 77 702 Mkr (2 726). Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 10 274 Mkr (212). Effekter av förvärv av resterande aktier i ICA ingår med 8 051 Mkr, varav omvärdering av det tidigare 40-procentliga innehavet i ICA uppgår till 7 868 Mkr. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 2 554 Mkr (118). Periodens resultat var 9 446 Mkr (262) och resultatet per aktie uppgick till 49,68 kronor (1,65). Periodens resultat exklusive effekter av förvärvet av resterande aktier i ICA var 1 395 Mkr och resultatet per aktie 7,31 kronor.

För att öka jämförbarheten med tidigare år presenteras segmenten nedan med värden för helåret.

ICA Sverige

ICA Sveriges nettoomsättning uppgick till 67 992 Mkr (65 750) under januari–december, en ökning med 3,4 procent. Högre partihandelsförsäljning och bättre försäljning i Cura apotek har bidragit till ökningen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter för ICA Sverige förbättrades till 3 058 Mkr (2 872) under året. Högre försäljning, bättre marginaler i partihandeln som en följd av högre andel EMV, effektiviseringar inom logistik samt bättre resultat för Cura apotek har bidragit till resultatförbättringen.

ICA Norge

ICA Norges nettoomsättning uppgick till 16 463 Mkr (19 050) under helåret. Nettoomsättningen har minskat som en följd av att ICA Maxi–butikerna har avyttrats och ett antal olönsamma butiker stängts, men även till följd av en svag utveckling i befintliga butiker. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till –691 Mkr (–589). Lägre försäljningsvolymer och sämre bruttomarginal har påverkat resultatet negativt. De besparingsåtgärder som initierades föregående år har gett effekt i form av lägre administrationskostnader.

Rimi Baltic

Rimi Baltics nettoomsättning uppgick till 10 333 Mkr (10 050) under året. I lokala valutor steg försäljningen med 3,5 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 308 Mkr (259). Förbättringen beror på högre försäljning och bättre bruttomarginaler i samtliga länder.

ICA Banken

ICA Bankens intäkter uppgick till 850 Mkr (814) under helåret. Affärsvolymerna steg 6 procent och bidrog till ökade provisionsintäkter. Även räntenettot har ökat till följd av avyttringen av en obligationsportfölj i början av året samt ökade lånevolymer, och vägt upp minskade inlåningsmarginaler till följd av sänkt reporänta. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 201 Mkr (181). Högre kostnader för marknadsföring, konsulter och IT har belastat resultatet under perioden. Konsultkostnaderna avser bland annat anpassning till nya regelkrav. De högre kostnaderna har motverkats av återläggning av tidigare reserveringar för kreditförluster med 34 Mkr.

ICA Fastigheter

ICA Fastigheters nettoomsättning uppgick till 2 255 Mkr (2 252). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 519 Mkr (649). Avskrivningarna har ökat med 129 Mkr som en följd av att fastighetsbeståndet har marknadsvärderats i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB. Nya etableringar, inklusive förvärvet av lagerfastigheten i Helsingborg, har bidragit positivt till resultatet.

Portföljbolagen

Portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 2 657 Mkr (2 726), en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av att Forma Contract och den finländska tidningsverksamheten såldes under andra kvartalet 2012. Portföljbolagens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 21 Mkr (–124). Samtliga bolag förutom inkClub visar resultatförbättringar under helåret 2013.