Kassaflödesanalys

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 975 Mkr (814). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet i den löpande verksamheten till 4 096 Mkr (814). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –16 585 Mkr (–266), varav 15 739 Mkr avser förvärvet av resterande aktier i ICA. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16 203 Mkr (–505). Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 948 Mkr (291) per den 31 december 2013.