Finansnetto och skatt

ICA Gruppens finansnetto uppgick till –449 Mkr (32). Det försämrade finansnettot förklaras av ökade räntekostnader i och med förvärvet av resterande aktier i ICA. ICA Gruppens skattekostnad uppgick till –379 Mkr (18).