Finansiering

Koncernens nettoskuld, exklusive pensioner och ICA Banken, uppgår till 9 190 Mkr per den 31 december 2013. I maj 2013 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 5 miljarder kronor. Likviden från nyemissionen har använts för  att återbetala delar av bryggfinansieringen. I juni 2013 genomförde ICA Gruppen även en obligationsemission om 5 miljarder kronor, inom ramen för bolagets MTN-program. Likviden från obligationsemissionen har använts för att återbetala delar av bryggfinansieringen. I december 2013 emitterade ICA Gruppen preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB för 3 miljarder kronor samt tog upp ett bilateralt lån hos Svensk Exportkredit om ytterligare 1 miljard kronor. Vid utgången av 2013 hade koncernens brygglån minskat till 2,3 miljarder kronor. De återstående brygglånen ska ersättas med annan skuldfinansiering under 2014. Per den 31 december 2013 uppgick koncernens nettoskuldsättning till 2,1 gånger EBITDA (beräknat på EBITDA proforma rullande tolv månader).