Finansiell ställning

ICA Gruppens balansomslutning uppgick till 68 961 Mkr per den 31 december 2013 (10 381). Soliditeten uppgick till 38,5 procent per den 31 december 2013 (86,9 procent). ICA Gruppens nettoskuld, exklusive pensioner och ICA Banken, uppgick till 9 190 Mkr per den 31 december 2013 (nettokassa 1 199). Koncernens räntebärande skulder består främst av det obligationslån som emitterades i juni 2013, banklån samt av brygglån relaterade till förvärvet av resterande aktier i ICA.