Finansiell femårsöversikt

  Proforma1) Proforma1) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
 Mkr 2013 2012 2013 2012 2011 2010 2009
Resultaträkningar              
Nettoomsättning 99 456 99 602 77 702 2 726 2 498 2 663 2 392
Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter 3 004 2 715 2 554 118 283 114 373
Rörelseresultat (EBIT) 2 547 2 607 10 274 212 283 –170 373
Resultat före skatt 1 919 2 091 9 825 244 233 –124 621
Årets resultat 1 424 312 9 446 262 40 –174 651
               
Balansräkningar              
Anläggningstillgångar 52 352 51 742 52 352 8 207 8 894 9 043 9 855
Likvida medel och kortfristiga placeringar 3 949 4 788 3 949 1 446 1 001 1 223 1 049
Övriga omsättningstillgångar 12 660 12 835 12 660 728 827 931 943
Summa tillgångar 68 961 69 365 68 961 10 381 10 722 11 197 11 847
               
Eget kapital 26 541 22 899 26 541 9 021 9 275 9 625 10 682
Långfristiga skulder 13 612 20 022 13 612 633 517 399 303
Kortfristiga skulder 28 808 26 444 28 808 727 930 1 173 862
Summa eget kapital och skulder 68 961 69 365 68 961 10 381 10 722 11 197 11 847
               
Kassaflöde              
Från den löpande verksamheten     3 975 814 669 534 486
Från investeringsverksamheten     –16 585 –266 9 –311 47
Från finansieringsverksamheten     16 203 –505 –577 –300 –479
Årets kassaflöde     3 593 43 101 –77 54
               
Nyckeltal              
Rörelsemarginal, % 2,6 2,6 13,2 7,8 11,3 –6,4 15,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,1 7,0 6,6 2,9 2,8 –0,9 6,3
Avkastning på eget kapital, % 6,0 1,1 6,5 2,9 0,4 –1,7 6,4
Soliditet, % 38,5 33,0 38,5 86,9 86,5 86,0 90,2
               
Data per aktie              
Årets resultat per aktie, kr     49,68 1,65 1,74 –0,51 3,98
Eget kapital per aktie, kr     116,23 55,28 56,75 59,35 65,38
Kassaflöde per aktie, kr     17,87 0,27 0,59 –0,45 0,32
Utdelning per stamaktie, kr     8,00 6,25 6,00 6,00
Börskurs per 31/12, kr     201,00 118,30 96,05 117,60 111,75
Direktavkastning, %     4,0 n,a 6,5 5,1 5,4
               
Antal aktier              
Stamaktier efter återköp     118 937 248 78 597 674 78 597 414 78 584 624 78 584 624
C-aktier     82 067 892 82 067 892 82 067 892 82 067 892 82 067 892
Totalt antal aktier     201 005 140 160 665 566 160 665 306 160 652 516 160 652 516
Totalt genomsnittligt antal aktier efter återköp     190 006 752 169 828 539 169 828 539 169 828 539 169 828 539
               
1) Värden avser helåret och är exklusive effekter från förvärv av ICA AB

Definitioner av nyckeltal

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av avkastning på eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella intäkter, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av avkastning på sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie

Eget kapital, exklusive minoritet, dividerat med totalt antal utestående aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Nettoskuld

Räntebärande skulder exklusive pensioner, ICA Banken samt likvida medel.

Resultat per stamaktie

Periodens resultat, exklusive minoritet, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per C-aktie

Samma definition som för resultat per stamaktie, eftersom stamaktier och C-aktier berättigar till lika del i resultatet och eget kapital. C-aktien ger dock inte rätt till kontant vinstutdelning vilket stamaktien gör.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande skulder och avsättningar.