Ekonomisk översikt

Nyckeltal Januari – december
Mkr    
  2013 2012
Nettoomsättning 77 702 2 726
Rörelseresultat exklusive engångsposter  2 554 118
Rörelseresultat1) 2 223 212
Resultat före skatt1) 1 774 244
Årets resultat1) 1 395 262
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 975 814
Rörelsemarginal exklusive engångsposter, %  3,3 4,3
Rörelsemarginal, %1) 2,9 7,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %1) 6,6 2,9
Avkastning på eget kapital, %1) 6,5 2,9
     
Resultat per stamaktie, kr1) 7,31 1,65
Resultat per C-aktie, kr1) 7,31 1,65
     
1) Exklusive effekter från förvärv av ICA AB