Verksamhetsåret 2013

Utöver bildandet av ICA Gruppen lade vi under 2013 stor kraft på genomförandet av den gemensamma koncernstrategi vi tidigare beslutat om. Arbetet har gått bra och tydligt visat att vårt arbetssätt är rätt; kunderna uppskattar det vi gör, försäljningen ökar och vi fortsätter att befästa vår starka position på flertalet av våra marknader.

Till drivkrafterna bakom utvecklingen hör bland annat en positiv utveckling inom ICA Sverige, som under året fortsatte att utvecklas klart bättre än marknaden. Stark försäljningsutveckling, bra etableringstakt, positiv utveckling inom egna märkesvaror (EMV), ett nytt och mer inspirerande butikskoncept för specialvaror samt en allt effektivare logistik bidrog till en högre omsättning och ett bättre resultat. Även Rimi Baltic fortsatte att uppvisa god försäljnings- och lönsamhetsutveckling. ICA Banken utsågs under året till ”Årets bank”, vilket är ett tydligt bevis på att kunderna är nöjda med oss. Också ICA Fastigheter uppvisade en fortsatt stabil utveckling. När det gäller våra portföljbolag genomfördes under året en utvärdering som resulterade i beslut om att Forma, Kjell & Company och Cervera kommer att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha möjligheter att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls med oförändrat ägande. Vår enda stora besvikelse var egentligen utvecklingen i Norge där försäljnings- och resultatutvecklingen var fortsatt negativ under året. Att vända utvecklingen i Norge och lägga grunden för en långsiktig lönsamhet är vår i särklass största utmaning. Flera stora strukturella grepp har redan tagits; vi har avyttrat de norska ICA Maxi-butikerna, infört omfattande kostnadsbesparingsprogram, tydliggjort roller och ansvarsfördelning och tagit fram nya strategier för prissättning och egna märkesvaror. Den största utmaningen är dock att sänka våra inköpspriser och effektivisera distributionen. Den norska konkurrensmyndigheten har i dagarna gett ett förhandsbesked om att de inte kommer att godkänna vårt samarbete med Norgesgruppen. I skrivande stund pågår vår genomgång av beskedet och vilka konsekvenser det kan komma att få för verksamheten i Norge.

2013 var vårt första år som ICA Gruppen. Kärnverksamheten utgörs av dagligvaruhandel och kring denna har vi verksamheter som stöttar och stärker helheten – men som också på egen hand bidrar till ICA Gruppens lönsamhet. Målet framöver är att säkra en fortsatt god utveckling för alla verksamheter inom koncernen. Vi vill bli än bättre på att förena den lokala marknadskännedomen och närheten till kunderna med styrkan i gemensamma processer och strukturer. Genom att i ännu högre utsträckning ta till vara på de synergier som finns mellan våra verksamheter stärker vi oss både som koncern och som enskilda bolag. Ledstjärnorna i detta arbete utgörs av våra strategiska prioriteringar. Dessa hjälper oss att hålla fokus och riktning, och inom de flesta områden har vi gjort betydande framsteg. I Sverige öppnade vi under året nya butiker inom alla butiksformat, inklusive Cura apotek, samt beslutade att fortsätta satsningen på ICA To Go, vårt mindre butiksformat som erbjuder färdiga måltidslösningar. I Baltikum har vi etablerat nya butiker samt konverterat ett antal lågprisbutiker till Rimi, som är vårt viktigaste varumärke här. Dagligvarumarknaden i Baltikum växer, vår position är stark och vi har en bra plan för hur vi ska expandera framöver. Vidare har vi ökat försäljningsandelen av egna märkesvaror vilka är viktiga för oss både ur ett lönsamhets- och lojalitetsperspektiv. För att bättre stödja och tillvarata de inköpssynergier som finns inom koncernen har vi också inrättat en koncernövergripande inköpsorganisation. Vad gäller logistik och transporter har vi under senare år lagt stor kraft på att modernisera och ytterligare effektivisera våra flöden. Till de viktigare händelserna under 2013 hör förvärvet av ICA Sveriges lager i Helsingborg.

Ytterligare en viktig prioritering för 2013 var att påbörja ett arbete kring våra koncerngemensamma värderingar. Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar gör oss tydligare mot kunderna, hjälper oss fatta rätt beslut och gör oss till den snabbfotade organisation vi vill vara.

Den förändring i ägarstruktur som följde på bildandet av ICA Gruppen innebar en förändring även sett till finansiering och kapitalstruktur. För att ersätta den bryggfinansiering som finansierade förvärvet av ICA har flera aktiviteter genomförts. I maj fulltecknades en nyemission som totalt tillförde bolaget cirka 5 miljarder kronor. Under sommaren genomfördes sedan en emission av obligationer utgivna inom ramen för ICA Gruppens MTN-program, vilken inbringade ytterligare 5 miljarder kronor. I slutet av året emitterades dessutom onoterade preferensaktier om totalt 3 miljarder kronor i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att kapitalmarknadens intresse och förtroende för ICA Gruppen har varit högt.