Risker och riskhantering

ICA Gruppens verksamheter är exponerade för olika typer av risker som kan få en väsentlig påverkan på koncernens måluppfyllelse. Genom en koncernövergripande riskhanteringsprocess (Enterprise Risk Management - ERM) ökar transparensen och medvetenheten om de största riskerna vilket bidrar till bättre underlag för prioritering och utgör ett stöd inför beslut. Koncernens ERM-arbete sker samordnat med strategi- och budgetprocessen. En sammanställning av riskerna rapporteras minst två gånger per år till koncernledningen och en gång per år till styrelsen. Nedan följer ett urval av de största riskområden som har identifierats tillsammans med en kort beskrivning av hur riskerna hanteras.

Risk   Beskrivning   Hantering
Risker relaterade till ICA Norges verksamhet   ICAs verksamhet i Norge har sedan en längre tid haft ett negativt resultat. För att vända denna utveckling har en affärsstrategisk plan utarbetats. Förseningar eller oförmåga att genomföra delar av den affärsstrategiska planen kan innebära en fortsatt negativ påverkan på koncernens resultat.   En väsentlig del av den affärsstrategiska planen består i ett samarbete med Norgesgruppen för att reducera inköps- och distributionskostnaderna. Implementeringen av samarbetet har skjutits upp i avvaktan på beslut från Konkurransetilsynet. Den 13:e februari 2014 meddelade Konkurransetilsynet i ett förhandsbesked att man kommer att stoppa samarbetet. ICA Norge har i den utsträckning det är möjligt vidtagit åtgärder för att minska inköpskostnaderna och effektivisera i befintlig distribution. En annan väsentlig del i den affärsstrategiska planen är aktiviteter för att förbättra butiksförsäljningen och butiksdriften. Under året har bland annat ICA Norge infört prisreduktioner och förstärkt marknadskommunikationen i syfte att öka kundnöjdheten och lojaliteten.
Risker relaterade till avtal med ICA-handlare    Avtalen med de svenska ICA-handlarna följer olika generationers avtalsstruktur med varierande intjäning till ICA Sverige. En lägre förnyelsetakt av avtalen kan långsiktigt påverka koncernens verksamhet och resultat. Vidare kan de svenska ICA-handlarna välja leverantör av produkter vilket medför att oförmåga att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter kan ha en väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhet och resultat.    ICA Gruppen och ICA handlarna har en löpande dialog för att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter samt för att säkerställa att avtalen är anpassade till vår samtid.
Marknadsrisker   ICA Gruppens verksamhet och produkter påverkas i stor utsträckning av det allmänna konjunkturläget, förändringar i råvarupriser och distributionskostnader. Större förändringar i konsumtionsmönster som till exempel en ökad internetförsäljning liksom konkurrenternas agerande kan leda till minskade marknadsandelar, lägre marginaler eller en ökad prispress.    Genom att fortlöpande föra en dialog med kunderna och säkerställa tillräckliga resurser för investeringar och produktutveckling eftersträvar ICA Gruppen anpassningar av pris, sortiment, kvalitet och service i enlighet med kundernas efterfrågan. För att möta den ökade konkurrensen från internetförsäljningen avser koncernen lansera en online lösning under 2014.
IT-relaterade risker   ICA Gruppens verksamheter är i hög grad beroende av en välfungerande IT-infrastruktur. Oförmåga att säkerställa en modern och för verksamheten anpassad IT-infrastruktur kan få en väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhet och resultat. Vidare kan störningar som medför längre avbrott i verksamheten eller förlust av väsentlig information leda till minskat förtroende för ICA Gruppen och negativt påverka koncernens resultat.   ICA Gruppens nuvarande IT-plattform är komplex och utvecklingen av ny funktionalitet är förenad med stor tidsåtgång, potentiella brister i tillgänglighet eller funktionalitet samt höga kostnader. Ett byte/förnyelse av plattformen kommer dock att ske stegvis under de kommande åren och föregås av kartläggningar av beroenden och tester för att reducera riskerna med bytet. Som en del i koncernens strukturerade riskhanteringsarbete pågår fortlöpande aktiviteter för att begränsa antalet störningar i system och konsekvenserna av dessa. Genom utbildningar i informationssäkerhet och rutiner för back-up minskar risken för intrång och förlust av information. 
Distributionsrisker   ICA Gruppens distributionslösning varierar på de olika marknaderna. Tillgång till en effektiv distribution på samtliga marknader är nödvändigt för infriandet av koncernens mål. Om någon väsentlig leverantör, transportör, lagerhållare eller annan part som är involverad i leveranskedjan skulle strejka, gå i konkurs, eller på annat sätt upphöra att sköta sitt uppdrag så kan ICA Gruppen påverkas negativt och få svårigheter att leverera produkter under en period. Detsamma gäller om ett längre avbrott skulle uppstå till följd av en störning eller en skada i någon av anläggningarna.   ICA Gruppen arbetar med förebyggande åtgärder för att ha en hög säkerhetsnivå och för att säkerställa en beredskap för hantering av avbrott i distributionen. En del i detta arbete utgörs av fortlöpande underhåll av anläggningarna, utbildning av medarbetare, riskbesiktningar samt åtgärder för att säkerställa god ordning och reda. 
Medarbetarrisker   ICA Gruppens förmåga att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare är avgörande för att driva utvecklingen i enlighet med de strategiska planerna och uppnå fastställda mål. Om ICA Gruppen inte har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle kan koncernens verksamhet och resultat påverkas negativt.   Genom kartläggning av nyckelpersonsberoende, kontinuerlig kompetensutveckling och strategisk bemanningsplanering säkerställs att kunniga och engagerade medarbetare finns för att utveckla verksamheten och uppfylla målen.
Hållbarhetsrisker   För att infria marknadens och kundernas förväntningar samt koncernens egna mål strävar ICA Gruppen efter att ständigt anpassa verksamheten till ökade krav på öppenhet och hållbarhetshänsyn samt förändringar i lagar. Oförmåga att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete kan medföra sämre kostnadseffektivitet samt minskat förtroende från kunderna.   Hållbarhetsfrågor är integrerade i den dagliga verksamheten genom den gemensamma värdegrunden, ICAs Goda Affärer. ICA Gruppens hållbarhetsarbete utvecklas kontinuerligt för att minska klimatpåverkan, förbättra energieffektivitet och transporter, säkra socialt ansvar i distributionskedjan, livsmedelssäkerhet, hälsa och välbefinnande. Sedan 2009 bedriver koncernen ett strukturerat arbete för att genom verktyg och modeller följa upp och säkerställa att gällande lagstiftning och den gemensamma värdegrunden följs. En del i detta arbete är certifieringar av inköps-, logistik och butiksprocesserna. 
Varumärkesrisker   Ett gott renommé är av stor betydelse för ICA Gruppens framgång. En hälsofarlig eller på annat sätt undermålig produkt som tillhandahålls av ICA Gruppen eller som saluförs av en ICA-handlare kan ha en negativ påverkan på ICA Gruppens renommé. Detsamma gäller om ICA Gruppen, någon av koncernens leverantörer, distributörer, övriga samarbetspartners eller någon/några ICA-handlare vidtar en åtgärd som står i konflikt med de värden som ICA Gruppen representerar.    ICA Gruppens värdegrund sammanfattas i ICAs Goda Affärer som är integrerad i verksamheten. Tillsammans med riktlinjer ger värdegrunden stöd för hur vi ska agera i relationer med kunder, medarbetare och leverantörer. Eftersom ICAs verksamhet i Sverige består av fria handlare som i varierande utsträckning köper in produkter från andra leverantörer än ICA Sverige är möjligheten att kontrollera efterlevnad av värdegrunden ibland begränsad. Genom en kontinuerlig dialog med ICA-handlarnas Förbund och fortlöpande utbildning eftersträvas en hög efterlevnad av värdegrunden.
Regulatoriska risker   Både detaljhandel och finansiell verksamhet är föremål för alltmer omfattande och komplexa regleringar. Oförmåga att efterleva lagar eller regler, liksom förändringar avseende tillämpning eller tolkning av befintliga lagar och regler kan medföra att ICA Gruppen behöver ändra sina affärsmetoder, förlorar tillstånd att bedriva verksamhet, får oförutsedda kostnader samt förlorar i anseende hos kunder och aktieägare.    Anpassning av verksamheten till förändringar i lagar och regler sker genom löpande bevakning av förändringar i regelverk, analyser, utbildningar och framtagande av styrdokument. ICA Gruppen för även en dialog med tillsynsmyndigheterna för att fortlöpande informera om verksamheten och säkerställa att koncernen efterlever gällande lagar och regler. 
Finansiella risker   ICA Gruppen har som mål att långsiktigt ge en god och stabil avkastning samt säkerställa en minskad skuldsättning. Förmågan att trygga koncernens finansiering och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med policies och riktlinjer är väsentlig för att uppfylla ICA Gruppens mål.    Finansiella risker såsom ränterisk, refinansieringsrisk, likviditetsrisk, valutarisk, kreditrisk samt råvaruprisrisker hanteras av koncernens centrala finansfunktion i enlighet med den policy som årligen fastställs av styrelsen. För en utförligare beskrivning av fastställda risknivåer samt hur efterlevnad av denna säkerställs, se Not 21.
Fastighetsrelaterade risker   För att säkerställa tillgång till attraktiva och ändamålsenliga handelsplatser bedriver ICA Gruppen både fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Brister i fastighetsutvecklingen eller otillräckligt underhållsarbete kan leda till överträdelser av regelverk och normer samt medföra skador på personer och/eller byggnader, ökade kostnader och påverka värdet på fastigheterna. Två andra faktorer som kan ha en negativ påverkan på koncernens resultat är hyresgästernas betalningsförmåga och större förändringar i konsumtionsmönster.    Genom en kontinuerlig dialog med hyresgästerna, löpande besiktningar och omfattande investeringar säkerställer ICA Gruppen gott underhåll och fortsatt utveckling av befintliga fastigheter. Inför beslut om större ny- och ombyggnationer genomförs även riskanalyser för att identifiera och reducera risker som är förknippade med fastighetsutvecklingen, t ex miljöpåverkan. En långsiktig plan för att säkerställa tillgång till strategiska lägen samt en varierad sammansättning av hyresgäster bidrar till att upprätthålla en hög uthyrningsgrad och marknadsmässiga hyresnivåer.