Moderbolagets räkenskaper

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5 Mkr (0) och resultatet efter finansiella poster till 5 676 Mkr (790). Förändringen i resultatet efter finansiella poster beror på att ICA Fastigheter AB och ICA Banken AB har erhållits som utdelning från ICA AB samt att räntekostnaderna har ökat efter förvärvet av resterande aktier i ICA den 27 mars 2013.

Moderbolagets likvida medel och dagsvärdet på kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2013 till 0 Mkr (1 294).