Medarbetare

Koncernen hade i medeltal 16 710 anställda (1 112) under året.

Att ha rätt person på rätt plats är en av förutsättningarna för att uppnå mål och god lönsamhet i ICA Gruppen. För att lyckas krävs förmåga att attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. Under 2013 har ett stort arbete kring gemensamma värderingar genomförts, liksom fortsatta satsningar på kompetensutveckling och hälsa. I ICA-koncernens strategi är engagerade medarbetare ett bärande, långsiktigt tema. En av de viktigaste prioriteringarna under 2013 var arbetet med ICA Gruppens värderingar. Syftet var att skapa en gemensam bild av de värderingar som ska vara ledstjärnan i arbetet och ett stöd i vad bolaget vill uppnå. Under hösten 2013 fattades beslut kring tre värdeord; Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang. Förutom värderingarna finns ytterligare fyra grundstenar i arbetet med att bygga en koncerngemensam medarbetarkultur; ledarskap, kompetens, mångfald samt ICA Gruppen som arbetsplats och arbetsgivarvarumärke.